AroCell AB (publ) offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i IDL Biotech AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet.

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell AB (publ) ("AroCell") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB ("IDL" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i IDL till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL ("Erbjudandet"). Aktierna i IDL är noterade på Spotlight Next.

AroCell har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns, tillsammans med en anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på AroCells webbplats, www.arocell.com, och på Erik Penser Banks webbplats, www.penser.se/corporate-finance. Erbjudandehandlingen kommer även att skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos AroCell och därvid uppger sin postadress.

För att möjliggöra leverans av aktievederlaget i Erbjudandet avses aktier att emitteras mot apportegendom. Ett prospekt har upprättats mot bakgrund av sådan emission och aktieägare i IDL uppmanas att även ta del av prospektet som finns offentliggjort på webbplatserna angivna ovan.

En förtryckt anmälningssedel samt ett förfrankerat svarskuvert kommer att skickas till aktieägare i IDL vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 8 juni 2021, förutom till de aktieägare med hemvist i länderna som exkluderas i enlighet med begränsningen i "Viktig information" i erbjudandehandlingen och i detta pressmeddelande.

Uppdaterad tidplan
Acceptperioden för Erbjudandet löper mellan den 9 juni 2021, till och med den 30 juni 2021. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 1 juli 2021, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 9 juli 2021.

AroCell har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden, samt att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Information om Erbjudandet:
Information om Erbjudandet är tillgänglig på:
www.arocell.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Hultman, VD, AroCell
Växel: +46(0)18-50 30 20,
e-post: info@arocell.com
 
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
 
Informationen i detta pressmeddelande lämnades av AroCell AB (publ) och kontaktpersonen ovan i enlighet med Takeover-reglerna[1]. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2021, kl. 17:20 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts endast på svenska

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom AroCells kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och AroCell har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


[1] Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar.