Bolagsstyrning

AroCell AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556596-6107, med säte i Uppsala. AroCells aktier handlas sedan den 30 juni 2016 på Nasdaq First North Sweden.

Bolagsstyrning avser de system genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. God bolagsstyrning är en viktig del av arbetet för att skapa värde för AroCells aktieägare.

AroCells bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumententen omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har AroCell ett antal policyhandlingar och handböcker som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning om företagets verksamhet och för sina anställda.