Valberedningen

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i AroCell AB (publ)

1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i pkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot.
2. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete.
3. Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.
4. Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.
5. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.
6. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst
på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
7. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda
omständigheter.
8. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.
9. Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
– ordförande för stämman,
– ordförande och övriga styrelseledamöter,
– arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
– i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
– i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Jon Eiken
  • Clas Runnberg (Labbex Förvaltnings AB)
  • Mikael Lönn

För mera information kontakta:
Anders Hultman
anders.hultman@arocell.com