Valberedningen

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i AroCell AB (publ)

Styrelsen för AroCell AB (publ), org. nr 556596-6107 (“Bolaget”), föreslår att Årsstämman den 6 maj 2020 fattar beslut om att anta följande förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen.

 1. Valberedningen ska utses i enlighet med årsstämmans instruktioner nedan.
 2. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
 3. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september äger rätt att utse varsin valberednings ledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.
 4. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre största aktieägare, eller om en aktieägare avstår från att utse representant, skall i turordning den i storleks – ordningen nästa aktieägare ha rätt att utse en representant i valberedningen.
 5. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan.
 6. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjad i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsats och dess mandatperiod börjat.
 7. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.
 8. Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen lämna förslag avseende:
  – ordförande för stämman,
  – ordförande och övriga styrelseledamöter,
  – arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
  – i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
  – i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Antagen på årsstämman 2020-05-06

Valberedningen består av:

 • Jon Eiken, Ordförande
 • Bernhard Tribukait, Ledamot
 • Mikael Lönn, Ledamot
 • Claes Post, Styrelse Ordförande

För mera information kontakta:
Anders Hultman
anders.hultman@arocell.com