Bolagsordning

Bolagsordning för AroCell AB (publ)

Org. nr: 556596-6107

Antagen på årsstämman 2019-05-16

§ 1 Firma

Bolagets firma är AroCell AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancer diagnostik, prognos och behandling och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna.
 9. Val till styrelsen samt, i förekommande fall, av revisor/er.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till stämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen, varvid eventuellt antal biträden (högst två) ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.