Pressmeddelanden


Rättelse: AroCell AB (publ) offentliggör prospekt

Ej avsedd för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registreringsåtgärder. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av pressmeddelandet.

AroCell AB (publ) ("AroCell") offentliggjorde idag ett pressmeddelande med information om att AroCell upprättat och offentliggjort ett prospekt. Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande som innehöll felaktig disclaimer avseende erbjudandets begränsning.

Den 10 maj 2021 offentliggjorde AroCell ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB ("IDL") att överlåta samtliga aktier i IDL till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL ("Erbjudandet"). För att möjliggöra leverans av aktievederlaget i Erbjudandet avses aktier att emitteras mot apportegendom. Ett prospekt har upprättats mot bakgrund av emissionen, i enlighet med Prospektförordningen[1].

Extra bolagsstämma i AroCell beslutade den 3 juni 2021 om ett bemyndigande som möjliggör den tilltänkta emissionen och så snart acceptperioden i Erbjudandet löpt ut avses beslut om sådan emission av vederlagsaktierna fattas av styrelsen i AroCell för att möjliggöra leveransen. Prospektet avseende emission av vederlagsaktierna i Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. AroCell har offentliggjort prospektet i enlighet med artikel 21 Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på AroCells webbplats, www.arocell.com och på Erik Penser Banks webbplats, www.penser.se/corporate-finance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Hultman, VD, AroCell
Växel: +46(0)18-50 30 20,
e-post: info@arocell.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av AroCell AB (publ) och kontaktpersonen ovan i enlighet med Prospektförordningen. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2021, kl. 18:00 (CEST).

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts endast på svenska

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom AroCells kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och AroCell har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.