Pressmeddelanden


AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

VD-ORD
”I juli förvärvade AroCell AB IDL Biotech AB, som utvecklar och marknadsför diagnostiska tester för sjukvården med fokus på onkologi. Därmed blir detta den sista delårsrapporten för ursprungliga AroCell, varvid nästa rapport kommer att omfatta båda bolagen. Vi är nu mitt uppe i en spännande och intensiv period där de bolagen slås samman till ett nytt starkare AroCell.

Tiden från förra rapporttillfället har varit mycket händelserik och AroCell har gjort stora framsteg, men också stött på bakslag”.

Anders Hultman, vd

Sammanfattning av perioden 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 (-) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -6 727 (-6 195) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -5 185 (-4 419) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,08) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 698 (51 428) KSEK

Sammanfattning av perioden 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 (64) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -12 805 (-11 669) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -11 421 (-9 488) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 (-0,16) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 698 (51 428) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 31 mars

 • AroCell lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB att överlåta samtliga aktier i IDL (63 060 677) till AroCell i utbyte mot 0,63 AroCell-aktier för varje aktie i IDL Biotech AB. Aktierna i IDL är noterade på Spotlight Next ("Spotlight"). Emissionen av vederlagsaktierna kan komma att omfatta upp till 39 728 226 aktier i AroCell, motsvarande 34,4 % av aktierna och rösterna i AroCell efter emissionen av vederlagsaktierna.
 • En nyligen publicerad doktorsavhandling fördjupar kunskapen kring tidig upptäckt, förlopp och förutsägelse av behandlingseffekter vid prostatacancer. Ett av delarbetena i avhandlingen undersöker i vilken utsträckning koncentrationen av enzymet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodet kan användas för att förutsäga om patienten kommer att avlida i prostatacancer.
 • AroCell meddelade om utökningen av indikationen för användning för den CE-märkta AroCell TK 210 ELISA för klinisk användning vid behandling av prostatacancer. AroCell TK 210 ELISA kan nu användas för att mäta TK1 som prognostisk/prediktiv markör vid lokal eller spridd prostatacancer.
 • US Food and Drug Administration (FDA) har informerat att de har återupptagit granskningen av AroCells 510(k) ansökan efter påverkan av omfördelning av resurser på grund av COVID-19-pandemin.
 • AroCell offentliggjorde prospektet angående offentliggörande av uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB.
 • AroCell tillkännagav att professor Ferruccio Bonino går med i AroCells advisory board. Ferruccio Bonino, MD, är professor i gastroenterologi vid University of Pisa, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, och Senior Research Associate vid IBB- CNR i Italien.

Väsentliga händelser efter perioden

 • AroCell informerade om att Erbjudandet till aktieägare i IDL Biotech AB är ovilkorat och fullföljer erbjudandet samt att förlänga acceptfristen till och med den 9 augusti 2021.
 • AroCell meddelade att man efter en diskussion med FDA har dragit slutsatsen att den predicate device som valdes för AroCells 510(k) ansökan inte är möjlig givet den avsedda användningen. På grunder av detta har AroCell beslutat att dra tillbaka 510(k) ansökan i dess nuvarande form.
 • AroCell offentliggjorde slutliga utfallet i Erbjudandet till aktieägare i IDL Biotech AB. Erbjudandet accepterades av 98% av aktierna och rösterna i IDL.
 • AroCell meddelade att en patentansökan har lämnats in i USA avseende mätning av tymidinkinas 1, för prediktion av canceråterfall baserat på nivåerna av TK1 i serum. Patentansökan bygger på en studie på patienter med diffust storcellig B-cellslymfom (DLBCL).

 • AroCell meddelade om en ny publikation med titeln “Serum concentration of Thymidine kinase 1 measured using a novel antibody-based assay in patients with Hodgkins Lymphoma”. Studien visade att patienter med Hodgkins lymfom hade signifikant högre TK1 koncentration, och där TK1 ökar med allvarligare sjukdomskategori.


Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 (Länk)