Nomination committee

Nomination committee.

Instruction and rules of procedure for the nomination committee of AroCell AB (publ).

(In Swedish)

 

1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i pkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot.

2. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete.

3. Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.

4. Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.

5. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.

6. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

7. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

8. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.

9. Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
– ordförande för stämman,
– ordförande och övriga styrelseledamöter,
– arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
– i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
– i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Christian Lindgren (valberedningens ordförande), representerar Agartha AB
  • Clas Runnberg, representerar Labbex Förvaltnings AB
  • Jon Eiken, representerar eget aktieinnehav

För mera information kontakta:
Anders Hultman
anders.hultman@arocell.com

About us

We provide knowledge to decision.

AroCell is a Swedish diagnostics company with the vision to improve the monitoring of oncological and bacterial diseases. We have a broad product portfolio of IVD tests that deliver high-value clinical information for the detection of diseases.

Bacteriology

An effective typhoid test

Typhoid fever is water and food-borne infectious disease caused by the bacterium, Salmonella enterica. IDL Biotechs product TUBEX® TF, is a rapid and sensitive in vitro diagnostic test for the detection of acute typhoid fever.

Oncology

Diagnostics for oncology

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, despite advancing knowledge. To improve cancer patient management, there is a clear need for efficient diagnostics tools to capture this critical clinical data.