Articles of association

Articles of association.

Org. No. 556596-6107

Adopted at the AGM 24 May 2022.

(Available in Swedish only)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är AroCell AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings-, utvecklings- och tillverkningsarbete samt handel och försäljning av produkter och tjänster inom områdena cellbiologi, medicinteknik och diagnostik jämte med detta förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 225 000 000 och högst 900 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses på årsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Årsstämma
1. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna.
10. Val till styrelsen samt av revisor/er.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till stämma
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

About us

We provide knowledge to decision.

AroCell is a Swedish diagnostics company with the vision to improve the monitoring of oncological and bacterial diseases. We have a broad product portfolio of IVD tests that deliver high-value clinical information for the detection of diseases.

Bacteriology

An effective typhoid test

Typhoid fever is water and food-borne infectious disease caused by the bacterium, Salmonella enterica. IDL Biotechs product TUBEX® TF, is a rapid and sensitive in vitro diagnostic test for the detection of acute typhoid fever.

Oncology

Diagnostics for oncology

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, despite advancing knowledge. To improve cancer patient management, there is a clear need for efficient diagnostics tools to capture this critical clinical data.