KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AROCELL AB (PUBL)

Aktieägarna i AroCell AB (publ), org. nr. 556596-6107 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017, kl. 15 i lokalen Karin Boye på Virdings allé 32B i Uppsala. Registreringen börjar 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast 16.00 fredagen den 12 maj 2017, under adress AroCell AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala alternativt e-mail till bolagsstämma2017@arocell.com.

Se bif pressmeddelande i pdf för mera information:

Kallelse till årsstämma 2017 AroCell AB (Publ) final, april 13