AroCell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

AroCell AB (publ) kan idag meddela att bolaget för förhandlingar om utlicensiering till ett stort diagnostikbolag (”Licenstagaren”). Licenstagaren ska utveckla ett test, anpassat till Licenstagaren, för att mäta koncentration av thymidine kinase 1 (TK 1) i serum baserat på AroCells patenterade teknologi.

Parterna har idag nått överenskommelse om de väsentliga detaljerna för ett licensavtal, som bland annat avses innehålla att AroCell ska erhålla royaltyintäkter från framtida försäljning. Överenskommelsen är villkorad av att parterna ingår ett slutgiltigt, detaljerat licensavtal. Parterna har även för avsikt att inleda ett utvecklingssamarbete. AroCell bedömer att ovanstående förändrar den tidigare kommunicerade kommersiella potentialen för AroCell och väljer därför att meddela marknaden om händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och kommer inom kort att lämnas in till Finansinspektionen. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden till den 26 april 2018 (tidigare 11 april 2018).

Förlängningen innebär följande förändringar i tidsplanen i den pågående företrädesemissionen:

  • Teckningstid: 26 mars – 26 april 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att pågå på Nasdaq First North till och med den 24 april 2018.
  • Handel med BTA kommer att pågå på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas, med anledning av förlängningen, ske omkring mitten av maj.

Styrelsen i AroCell förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga teckningsperioden. Eventuell ytterligare förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast 26 april 2018.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 08.15.

Ladda ner som PDF

 

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.