AroCell offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen för AroCell AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 12 mars 2018. Prospektet har i dag, den 20 mars 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.arocell.com). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
  • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Avstämningsdag är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
  • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
  • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtagande

AroCell har ingått avtal om teckningsåtagande om cirka 0,6 MSEK och avtal om emissionsgaranti motsvarande cirka 25,6 MSEK, innebärande att tecknings- och garantiåtagandena totalt uppgår till 75 procent av Nyemissionen. Garanternas och teckningsåtagarens betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet har ställts för åtagandena.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 17.15.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.