2018-06-15 Kommuniké från årsstämma

Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2018

Vid dagens årsstämma i AroCell AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per den 31 december 2017.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad förlust om 67 641 564 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och inga suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 250 000 kronor och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman omvalde Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck. Stämman valde Claes Post till ordförande.

Revisor

Till revisorer valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Det beslöts att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att fastställa Instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade att bolagsordningen ändras så att den lyder;

  • Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
  • Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor
  • Antalet aktier ska uppgå till lägst 13 750 000 och högst 55 000 000.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas får inte överstiga 394 274,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning på 10 procent beräknat mot det nuvarande aktiekapitalet. Vidare beslutades om ett bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

För ytterligare information,

Tf VD, Johan von Heijne
johan.vonheijne@arocell.com
+46 70 595 15 10

Informationen ovan lämnades för offentliggörande, via Johan von Heijne, den 15 juni 2018 kl. 15.15 (CET).

2018-06-15 Kommuniké från årsstämma (PDF)

Presentation årsstämma 2018 AroCell AB (publ) (PDF)

 

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.