Julhälsning

2017 har i många avseenden varit ett händelserikt år och vi har lagt en bra grund för 2018. För att sätta kommande år och vår gemensamma resa i perspektiv så vill jag summera 2017 utifrån de strategiska komponenter vi arbetat med och kommunicerat.

För att vi skall nå framgång på såväl kort som lång sikt är det viktigt att skapa de grundläggande förutsättningar som detta kräver. Vi jobbar därför utifrån tre strategiska komponenter:

o Klinisk validering
o Kommersialisering
o Partnering & Licensiering.

Klinisk validering
Den mest grundläggande av alla delar som skapar förutsättningar för de två andra komponenterna. På kort sikt kan detta skapa nya kunder då exempelvis läkemedelsbolag köper vår biomarkör TK 210 ELISA för läkemedelsutveckling och kliniska studier. På mellan och lång sikt skapar resultat från studier av olika slag underlag för nya tillämpningar av vår biomarkör. Det är nödvändigt att kunna beskriva för användare hur resultaten från vår biomarkör i ett blodprov skall tolkas. Vi behöver beskriva för användarna vad ett förhöjt värde i förhållande till ett sänkt eller oförändrat värde betyder i olika sammanhang. Detta är helt nödvändigt för att bevisa nyttan av vår biomarkör. Kliniska studier är därför nödvändiga men kliniska studier tar tid.

Kommersialisering
Baserat på resultat från kliniska studier och experiment kan vi beskriva för våra kunder hur biomarkören TK 210 ELISA kan användas i olika sammanhang. Vilken betydelse det har att mäta koncentration av TK 210 i olika situationer gör det möjligt för tex läkemedelsutvecklare och forskare att använda vår biomarkör som ett verktyg för att optimera utveckling av nya läkemedel och terapier. Genom att komma in tidigt redan i utvecklingsfasen av nya läkemedel och terapier blir vår biomarkör använd genom hela utvecklingsfasen och dessutom den biomarkör som kommer att användas i klinisk praxis om läkemedlet eller terapin når hela vägen fram till ett godkännande.

Vi marknadsför även vårt bolag och vår produkt på mässor, utställningar, webbföreläsningar, våran och andras hemsidor samt genom distributörer på olika marknader. Detta ökar våra möjligheter att få kundernas uppmärksamhet och se värdet i att använda vår biomarkör TK 210 ELISA. För detta krävs marknadsmaterial som är baserat på vetenskapliga studier samt publicerade resultat som kommer från den kliniska valideringen.

Partnering & Licensiering
På lång sikt och för att göra vår biomarkör tillgängligt för alla och i hög volym så behöver vi skapa samarbeten med andra bolag inom diagnostik. Vanligtvis kallar vi dessa bolag för IVD bolag, (InVitro Diagnostic) och refererar ofta till deras automatiserade plattformssystem. För att IVD bolag skall bli intresserade krävs att vår biomarkör uppfyller ett par grundläggande krav. Först krävs ett kliniskt behov som produkten uppfyller och sedan krävs hög efterfrågan till ett stort behov. Genom vårt kliniska valideringsarbete samt våra investeringar och etablerade samarbeten inom läkemedelsutveckling skapar vi på sikt dessa förutsättningar. Genom att marknadsföra oss når vi snabbare fram till såväl våra kunder som dessa tilltänkta partners inom diagnostik, sk IVD bolag.

Våra prestationer så här långt

Vi har under de senast året genomfört flera kliniska studier där AroCell’s TK 210 ELISA använts med prov från patienter med olika tumörsjukdomar. Totalt har ett eller flera prov från cirka 500 patienter analyserats och resultaten visar att förhöjda TK1-värden oftast indikerar en aktiv tumörsjukdom. Pågående cytostatikabehandling ger oftast också förhöjda TK1-värden om behandlingen är framgångsrik. Därför kan man troligen använda TK 210 ELISA för att utvärdera ​tumörbehandling i vissa typer av sjukdomar. Flera studier pågår och följer planen. En av dessa studier är på Sarkom. Med ett positivt resultat i den studien blir TK 210 ELISA i princip den enda biomarkören för denna typ av tumörsjukdom.

De kliniska studierna går nu över till att fokusera på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klarlägga hur TK 210 ELISA ska användas på bästa sätt.

För forskning och utveckling har vi också visat att vi kan använda vårt test i både cellkultur och i djurmodeller. Detta gör det möjligt för forskarna att mycket tidigt i utvecklingskedjan använda vårt test för att utvärdera effekterna av de preparat som används för utveckling av nya läkemedel och terapier.

Våra ambitioner för framtiden

Vi fortsätter med den kliniska valideringen för att skapa ännu fler tillämpningar för vår biomarkör TK 210 ELISA. Vi kommer att intensifiera våra kommersiella initiativ för att föra ut budskapet kring vår biomarkör och hur användbar den är inom många olika områden. Det är sällsynt med en biomarkör som vår med så många möjligheter och brett användningsområde.

Vi kommer att investera mer i den digitala marknadsföringen och även i distribution av vår biomarkör TK 210 ELISA den närmaste tiden. Vår produkt passar väl in i en webb- baserad marknadsföring och distribution eftersom forskare och bolag inom läkemedelsutveckling ofta söker produkter genom dessa kanaler. Vi är övertygade om att dessa satsningar kommer ge goda resultat redan under 2018.

Med alla fina resultat och underlag från både kliniska- och experimentella studier bearbetar vi nu större partners inom läkemedelsutveckling och IVD bolag. Vi tror att vi kan få deras uppmärksamhet med våra goda resultat från kliniska studier och experiment i cellkultur och djurmodeller där vi visat hur väl vårt test fungerar. Ett tidigt bevis på att vi känner oss övertygade om att vi kan uppnå resultat är samarbetet med Green Cross Cell i Sydkorea.
Vi har ser ett ökande intresse från flera kunder i Asien som vill använda vårt test för hälsokontroller. Detta är ett mycket stort och viktigt område i Asien och även andra delar av världen har börjat ta in allt fler biomarkörer i olika screening program.

Vi har all anledning att se ljust på framtiden med alla möjligheter som finns med vår biomarkör TK 210 ELISA.

Låt mig få önska alla en god jul och gott nytt 2018!

Jan Stålemark
VD