Interim Report Q2 2018

This press release is only available in Swedish.

2018-08-31 Delårsrapport januari – juni 2018 (PDF)

Väsentliga händelser under perioden

 • Studien” The thymidine kinase 1 (TK1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?” presenteras på AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, i april 2018.
 • AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics, ett av världens största diagnostikbolag med fokus på cancer.
 • Bolagets företrädesemission övertecknades med 129%, varav 85 % tecknades med företrädesrätt. AroCell tillfördes ca 35 miljoner kronor före och ca 29 miljoner efter.
 • Johan von Heijne utsågs till tillförordnad VD då tidigare VD beslutat lämna AroCell.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Anders Hultman utsågs till ny CFO att efterträda Ann Hammarstrand som har beslutat lämna AroCell.
 • AroCell publicerade en ny vetenskaplig översiktsartikel, Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker som belyser den unika fördelen med TK 210™ ELISA som kan användas för analys inte bara av hematologiska maligniteter, utan även solida tumörer.
 • AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 avseende ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.

Sammanfattning av perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 621 (293) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
 • Periodens förlust uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
 • Operativt kassaflöde för perioden uppgick till –7 009 (-8 061) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (-0,27) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 39 207 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Johan von Heijne, klockan 08:30 CET den 31 augusti 2018.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidin Kinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

 

AroCells vision, affärsidé och övergripande mål
AroCells vision är att vår biomarkör thymidine kinase (TK1) och våra patenterade teknologier standardmässigt ska användas som diagnostisk biomarkör i syfte att förbättra vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells teknologi ger ett mått på celldelning och cellsönderfall vilka ger förhöjda nivåer av TK1 i blodet. Testet kan identifiera tecken på olika cancersjukdomar, i synnerhet lymfom och leukemier, men även solida tumörer. Vi brukar tala om att TK1 är en bred biomarkör, till skillnad från en specifik. För att förverkliga vår vision har AroCell utvecklat en produkt, TK 210™ ELISA, som vi producerar och säljer till kliniska, akademiska och industriella forskningslaboratorier. Vi gör därmed vår teknologi tillgänglig i ett CE-märkt kvalitetsformat att användas av kliniker, forskare och av utvecklare av läkemedel.

Det finns flera medicinska syften att mäta koncentrationen av proteinet TK1 i blod:

 • att tidigt upptäcka en tumörsjukdom och förstå hur allvarlig den är,
 • att tidigt mäta effekten av ett läkemedel,
 • att tidigt detektera återfall av en cancer, och
 • att följa kronisk sjukdom över tid, exempelvis aktiviteten hos en leukemi.

TK1 bestämning i blod kan därmed användas för att effektivt bestämma effekten av läkemedel och bidra till en förbättrad vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells målsättning är att kliniskt validera och kommersialisera TK 210 ELISA och vår patenterade teknologi inom indikationsområdet onkologi. Vi vill identifiera de medicinska behov som AroCells teknologi bäst kan möta och därmed skapa nytta i läkemedelsutveckling, för cancervården, patienter och samhället.

VD:s kommentar

En händelserik vår och sommar
Utöver att teckna licensavtalet med Roche Diagnostics, har flera av de kliniska studier som AroCell medverkar i avslutats. Arbetet att analysera och publicera resultaten har nu accelererats. AroCell har prioriterat studier inom hematologi (tumörer i blodbildande organ) och bröstcancer under perioden. Under våren genomförde bolaget en nyemission som inbringade ytterligare 29 MSEK i rörelsekapital. Bolagets styrelse initierade också arbetet att rekrytera en VD och CFO. AroCell har också publicerat en ny översiktsartikel samt meddelats att det amerikanska patentverket avser godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999.

Licensering och Partnerskap – Roche avtalet
Vi är mycket nöjda med att vi tecknat ett globalt icke-exklusivt licensavtal med världens största Biotechbolag F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är marknadsledare inom diagnostik och diagnostikdelen har en omsättning på drygt 100 miljarder SEK och en global marknadsandel runt 20%. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning.

Enligt marknadsrapporten, Kalorama Information, 6:e utgåvan 2016, har biomarkörer inom cancerområdet en stor spridning i marknadsvärde. Bland etablerade biomarkörer uppgår marknadsvärdet från någon miljon euro upp till en miljard euro för den mest använda markören, PSA. Det tar normalt tre till fyra år att utveckla nya biomarkörer för lansering på den här typen av helautomatiska system.

Roche har för avsikt att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet TK 1 i blod anpassat till Roches helautomatiserade och modulbaserade cobas® system. Roche kommer att ansvara för utveckling, klinisk validering och kommersialisering av testet. Utöver licensavtalet utarbetar AroCell och Roche nu innehållet i ett gemensamt utvecklingssamarbete där parterna är överens om att AroCell kommer att bidra med sitt molekylärbiologiska och kliniska kunnande inom specifika cancerområden.

AroCell har genom licensavtalet och det framtida samarbetet med Roche mycket goda förutsättningar att göra TK1 till en standard biomarkör inom diagnostik och behandling främst på analysplattformar avsedda för större centrallaboratorier. Vi har dock för avsikt att söka flera partners med access till andra marknadssegment.

Dessutom är det glädjande med nyheten att amerikanska patentverket avser godkänna vår patentansökan. Patentet kommer att skydda AroCells unika antikroppar som möjliggör en bra och känslig metod för koncentrationsmätning av TK1 i blod. Detta stärker AroCells och våra partners möjligheter att göra affärer på den amerikanska marknaden.

Kommersialisering – Egna kanaler och distributörer
Under sommaren har ett intensivt arbete att strukturera och följa upp försäljningsaktiviteter inletts. Vi är inte nöjda med försäljningsresultatet varför vi beslutat att skriva ned kSEK 960 i lager för produkter som når sitt utgångsdatum under hösten.

Under sommaren har vi infört aktivt ”sales management”. Vi kommer att också att utöka antalet distributörer och förbättra samordning av marknadsaktiviteter mellan AroCell och distributörer under kommande kvartal. Vi har också påbörjat arbetet med en förbättrad digital kommunikationsplattform.

Klinisk validering
AroCell har under en längre period fokuserat på fyra kliniska studier; Promix (prognostisk information och gradering av terapisvar vid bröstcancer), UCAN (prediktiv och prognostisk information vid blodmaligniteter), SÖS (prognostisk information vid prostatacancer), samt Sarcom (tidig upptäckt av återfall vid sarkom).

Datainsamlingen för Promix studien är slutförd och en del preliminära data har publicerats i samband med European Society Medical Oncology Congress i Singapore, i november förra året. Arbete pågår nu med analys av data för publicering inom kommande period. Ett fokus gäller att tidigt avgöra med hjälp av TK1 mätningar cancerläkemedels effektivitet.

Datainsamlingen för UCAN har också slutförts och analys och publicering är nästa steg. Ett syftet med studien är att undergruppera blodmaligniteter så att behandlingen kan anpassas till varje patient bättre än idag.

I SÖS som fokuserar på prostatacancer, har vi kommit till ett vägskäl. Under hösten ska insamlad patient data analyseras och resultat summeras. Vi får lov att återkomma till vad detta innebär för AroCell.

Datainsamling pågår i Sarcomstudien. Sarkom är en ovanlig sjukdom och rekryteringen av de sista patienterna tar tid. Vi bedömer att datainsamlingen kommer att avslutas i slutet på året eller i början på 2019.

Nya publikationer – Jämförelser med andra tekniker
Under sommaren publicerade AroCell en översiktsartikel som jämför olika tekniker för att mäta TK1 i blodet. Vi gladde oss åt att flera hundra nedladdningar av artikeln gjordes under de första veckorna efter publiceringen på nätet. Artikeln visar på fördelar med TK210 ELISA så som att den är enkel och robust att använda, och att testet är användbart inte bara för blodmaligniteter utan även för solida tumörer. Ytterligare jämförelsestudier är på väg och vi får anledning att återkomma till dessa inom kort.

Företrädesemissionen – Fulltecknad
Under andra kvartalet slutförde AroCell en företrädesemission som tecknades till cirka 45 MSEK inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtagandena behövde därför inte tas i anspråk. Teckningsgraden var 129% och 85% av aktierna tecknades med företrädesrätt. Emission tillförde bolaget närmare 29 MSEK efter emissionskostnader.

Ny CFO på plats – Fokus på genomförande och värdeskapande
Under sommaren har arbetet att identifiera en ny VD samt CFO för AroCell fortskridit. Som tidigare har meddelats kommer Anders Hultman att börja hos oss under hösten och tillträda rollen som CFO för AroCell den första december. Under hösten avser AroCells styrelse också att presentera en permanent VD.

Vi ser fram emot att fortsätta att fokusera på kommersialisering, klinisk validering och ut licensering/partnerskap samt snabbhet i genomförande.

Johan von Heijne
Tf VD

Ekonomisk översikt och övriga upplysningar för perioden 1 januari – 30 juni 

Intäkter
Nettoomsättningen var under perioden 621 (293) TSEK.

Kostnad sålda varor
Kostnad sålda varor upp gick till 976 (72) TSEK. Lagret av färdiga varor har kostnadsförts för produkter som når sitt utgångsdatum under hösten med ett belopp om 959 (-) TSEK.

Rörelsens kostnader
För perioden uppgick rörelsens kostnader till 9 539 (8 052) TSEK. Detta utgörs till största del av forsknings-och utvecklingskostnader som belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, om 1 124 (-) TSEK.

Marknads- och försäljningskostnader
Marknads- och försäljningskostnaderna för perioden uppgick till 3 294 (3 682) TSEK. Den lägre kostnaden förklaras av lägre personalkostnader under 2018.

Administrationskostnader
Under perioden uppgick administrationskostnaderna till 2 013 (1 688) TSEK, det högre beloppet i perioden förklaras främst av ökade kostnader i samband med att tidigare VD valt att lämna bolaget.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnaderna för perioden uppgick till 4 232 (2 682) TSEK. Perioden belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, om 1 124 (-) TSEK.

Kostnader för incitamentsprogram
Kostnaden för bolagets incitamentsprogram ingår i rörelsens kostnader och påverkade periodens resultat negativt med 115 (-) TSEK. Av de 115 TSEK för perioden utgör 81 (-) TSEK av avsättningar för sociala avgifter.

Kostnaderna för sociala avgifter kan komma att variera kvartalsvis till följd av förändring av underliggande börskurs för innevarande kvartal. Relaterade avsättningar redovisas som lång- och kortfristiga skulder.

Resultat
Periodens resultat upp­gick till -9 894 (-7 831) TSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på -0,35 (-0,27) SEK.

Skatt
Ingen skattekostnad redovisades för perioden (-). Bolagets redovisade ackumulerade underskottsavdrag enligt senast fastställd taxering år 2017 (som avser år 2016) uppgick till 49 904 TSEK. Bolagets underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa underskottsavdrag värderas först när bolaget etablerat en resultatnivå som företagsledningen bedömer sannolikt kommer att leda till skattemässiga överskott.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 009 (-8 061) TSEK för perioden.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till – (-318) TSEK för perioden.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28 967 (-50) TSEK för perioden, då bolaget tillfördes 34 947 TSEK före emissionskostnader uppgående till 5 980 TSEK genom företrädesemissionen i april 2018.

Periodens kassaflöde uppgick till 21 958 (-8 429) TSEK. Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 39 207 (24 423) TSEK och eget kapital till 65 786 (55 624) TSEK.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. AroCell har för närvarande ett personaloptionsprogram 2017/2020.

Nyemission
Företrädesemissionen i AroCell AB (publ) tecknades till cirka 45,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelse. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 procent, varav 85 procent tecknades med företrädesrätt. AroCell tillförs därmed 34 947 TSEK före emissionskostnader om 5 980 TSEK. Genom emissionen nyemitteras 10 752 939 aktier. Cirka 85 procent eller 9 100 227 aktier av emissionsvolymen tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Försäljning
Det finns alltid en risk att den produkt som bolaget utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och tiden till acceptans för produkten blir längre. Kvantiteten sålda produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad företaget har uppskattat i sina försäljningskalkyler.

Samarbetsavtal
Bolaget har flera licens- och samarbetsavtal. I den mån dessa samarbeten inte fungerar eller att något av avtalen av annat skäl upphör, finns en risk för negativa konsekvenser för såväl Bolagets verksamhet som dess resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Branschen för utveckling av diagnostikmetoder är hårt konkurrensutsatt. AroCell är beroende av att dess produkt är kvalitets- och prismässigt konkurrenskraftig och av förmågan att få potentiella kunder att ersätta kända produkter eller metoder med AroCells. Det finns en risk att ökad konkurrens från befintliga och/eller framtida konkurrenter leder till negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Myndighetstillstånd och registrering
För att kunna marknadsföra och sälja medicinsk utrustning måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Till exempel påverkas AroCells verksamhet av den inom EU antagna förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (förordning 2017/746 IVDR). Nu gällande regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Det finns risk att AroCell, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I så fall finns risk att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet i Bolaget är till stor del beroende av förmågan att erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. Det finns vidare en risk att Bolaget utan vetskap om det gör intrång i andras immateriella rättigheter och drabbas av krav på ersättning för det. Bolaget kan då även förbjudas vid vite att fortsätta använda sådana rättigheter.

Nyckelpersoner
Bolaget är ett litet och kunskapsintensivt företag och är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Om en eller flera nyckelpersoner väljer att lämna Bolaget kan detta komma att medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Finansieringsbehov och kapital
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har företaget lyckats bra med finansieringen. Bolaget kan även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital.

Aktien
AroCell AB (publ) är sedan 30 juni 2016 listad på Nasdaq First North under AROC.

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier till 39 427 445 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med samma principer som senaste årsredovisningen för 2017, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter

Johan von Heijne, tf VD
johan.vonheijne@arocell.com
0705-95 15 10
www.arocell.com
AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE
Organisationsnummer 556596-6107

Finansiell kalender
2018-11-13 Delårsrapport 3 – 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Uppsala 31 augusti 2018

Claes Post
Ordförande
Staffan Eriksson
Ledamot
Agneta Franksson
Ledamot
Johan von Heijne
Ledamot, tf VD
Gunnar Steineck
Ledamot

 

 

 

 

 

Personaloptioner i tilldelning I kan lösas in under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Personaloptioner i tilldelning II kan lösas in under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.

Den nyemission som genomförts har medfört en omräkning av lösenpriset. Lösenpriset är omräknat till 6,6 kronor och varje option ger, efter omräkning, rätt att förvärva 1,02 aktier.

Transaktioner med närstående under 2018
Staffan Eriksson, styrelseledamot och en av grundarna av företaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. Ersättning uppgår till 240 (240) TSEK vilket har fakturerats av Lena Lindqvist Design AB som ägs av närstående. Johan von Heijne, styrelseledamot och tf vd från 1 juni, har fakturerat, från Healthcore AB, 200 (-) TSEK för utfört arbete. Agneta Franksson, styrelseledamot har fakturerat 131 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete genom bolaget Head2Head HB. Gunnar Steineck, styrelseledamot har fakturerat 11 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete. Inga andra arvoden eller ersättningar utöver styrelsearvoden har utgått till styrelseledamöter.