Interim Report Q1 2018

This press release is only available in Swedish.

Ladda ner som PDF

Väsentliga händelser under perioden

 • AroCell har ingått ett distributörsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea för Sydkorea, Taiwan och Kina.
 • Bolaget har kommit överens med Green Cross Cell att samarbeta kring klinisk utveckling av AroCells TK 210™ och inledande diskussioner med Green Cross Cells kring deras cancerbehandling med reaktiverade T-celler.
 • Nyemissionen har offentliggjorts.
 • Studien” The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?” antogs i mars 2018 och presenteras på AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, i april 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Arocell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden.
 • AroCell tecknar ett icke- exklusivt globalt licensavtal med Roche.

Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (56) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till –3 112 (-4 898) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 137 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning, MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Jan Stålemark, klockan 08:00 CET den 27 april 2018.

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

 

VD:s kommentar
Vi är mycket nöjda med att vi tecknat ett globalt icke-exklusivt licensavtal med världens största Biotechbolag F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är marknadsledare inom diagnostik och diagnostikdelen har en omsättning på drygt 100 miljarder SEK och en global marknadsandel runt 20%.

Roche kommer att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet thymidin kinas 1 (TK 1) i serum anpassat till Roches helautomatiserade cobas®-system. Roche kommer också att ansvara för klinisk validering av testet före den globala lanseringen på den kapacitets starka cobas®-plattformen.

Utöver licensavtalet avser parterna att inleda ett utvecklingssamarbete och diskussioner förs nu om detaljerna i samarbetet.

Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. Avtalet är konfidentiellt mellan parterna varför inga detaljer om avtalets utformning offentliggörs.

Licensavtalet med Roche bekräftar att TK 1 är en biomarkör som har en stor potential inom cancerdiagnostik och behandling. Enligt vår bedömning torde detta även bidra till att läkemedelsbolag blir mer intresserade av att använda TK 1 som biomarkör vid såväl läkemedelsutveckling som vid kliniska studier.

Värdet av avtalet är svårt att bedöma då det beror på resultaten från den kliniska valideringen samt hur TK 1 svarar mot kliniska behov. Enligt marknadsrapporten, Kalorama Information, 6:e utgåvan 2016, har biomarkörer inom cancerområdet en stor spridning i marknadsvärde. Bland etablerade biomarkörer uppgår marknadsvärdet från någon miljon euro upp till en miljard euro för den mest använda markören, PSA.

Vad TK 1 kommer att få för användning och värde är för tidigt att säga. Det är vår bedömning att det finns flera tillämpningsområden vilket ökar potentialen för en positiv utveckling på sikt. Det tar normalt 3–4 år att utveckla nya biomarkörer för lansering på den här typen av helautomatiska system.

AroCell har genom avtalet med Roche tagit ett stort steg framåt vilket ger nya förutsättningar och möjligheter. Vi kommer att prioritera och fördela resurser mellan våra tre strategiska komponenter, Klinisk validering, Kommersialisering, Licensiering och partnerskap.

För att nå framgång inom våra tre strategiska områden, klinisk validering, kommersialisering och licensiering & partnerskap krävs relevanta resultat från kliniska studier. Detta ökar intresset och motivationen att använda TK 210™ i olika sammanhang.

Roche kommer att ansvara för kliniska validering av de applikationer som ska implementeras på cobas®-plattformen. Våra pågående kliniska studier löper på enligt plan. När postern “The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells” By Jagarlamudi K.K. et al.presenterades på AACR 2018 i Chicago väckte den uppmärksamhet vilket vi hoppas kommer att leda till samarbete med olika cancerforskningscentra.

Vi diskuterar med Green Cross Cell att kliniskt utvärdera TK 210™ tillsammans med den cancerbehandling de har utvecklat. Cancerbehandlingen är baserad på reaktiverade T-celler. Green Cross Cell planerar att använda TK 210™ för att utvärdera patienter inför, under och efter behandling.

Den andra strategiska komponenten är vår kommersialisering. Vår distributör Green Cross Cell kommer att marknadsföra TK 210™ inom cancersjukvård och läkemedelsutveckling i de Sydkorea, Kina, Taiwan och eventuellt Japan. Våra distributörer i USA och i England fortsätter marknadsföra vår produkt på sina respektive marknader.

Vår tredje strategiska komponent licensiering & partnerskap hoppas vi kunna utveckla vidare genom licensiering till andra diagnostik bolag. Vår bedömning är att avtalet med Roche kommer att öka intresset från andra bolag att samverka med oss.

Vi har genom avtalet med Roche och det framtida samarbetet med dem mycket goda förutsättningar att göra TK 1 koncentration till en standard biomarkör inom diagnostik och behandling.

Vi känner oss därför ännu säkrare på vi valt rätt väg och fortsätter med att jobba vidare enligt vår strategi och plan.

Jan Stålemark
VD

 

Intäkter och kostnader januari – mars 2018 (2017) KSEK
Omsättningen för perioden uppgick till 0 (56). Kostnaderna uppgick till 4 182 (4 227). FoU-kostnaderna belastas av avskrivningar av immateriella tillgångar om 1 119 (0). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -3 112 (-4 898). Likvida medel uppgick till per 14 137 vid periodens utgång.

Nyemission
Teckningsperioden startade 26 mars och pågår till och med 26 april. Per 29 mars har 14 147, 25 kronor inbetalts till ett klientmedelskonto. Beloppet motsvara 4 353 aktier.

Väsentliga risker
Finansiella risker
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett sätt som är fördelaktigt för bolagets aktieägare. Ett tillräckligt allvarligt misslyckande i framtida finansiering kan påverka bolagets utveckling och marknadsvärde.

Kommersialiseringsrisker
Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och att det tar längre tid för produkten att nå acceptans. I synnerhet under de tidiga stadierna kan kvantiteten av sålda produkter vara mindre och den tid som krävs för att etablera produkten på marknaden kan vara längre än vad bolaget räknat med i den uppskattade försäljningen.

Valutarisker
Bolagets kostnader är delvis baserade i euro och det innebär att det finns risk för att försvagningen av den svenska kronan mot euron kan leda till ökade kostnader för bolaget. En del av försäljningsintäkterna är i valutor från andra länder vilket innebär att det finns risk för att om kronan förstärks mot andra valutor kan det leda till en minskad vinst för bolaget i svenska kronor.

Dessutom finns det risker förknippade med säkerhet i patent och marknadens bedömning av studier, godkännanden och certifieringar. Att ta hänsyn till riskfaktorer i beslutsprocesser, vid utformningen av rutiner och när dokumentation utarbetas innebär att riskerna utvärderas och deras effekter kan minimeras och i viss mån undvikas.

Aktien
AroCell AB (publ) listades på Nasdaq First North, Stockholm den 30 juni 2016 under AROC.

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 28 674 506 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med svensk lag: Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter
Jan Stålemark VD
jan.stalemark@arocell.com
0706-92 62 06
www.arocell.com

AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE

Finansiell kalender
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-08-31 Delårsrapport 2 – 2018
2018-11-09 Delårsrapport 3 – 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Uppsala 27 april 2018

Styrelsen

 

Per 29 mars har 14 147, 25 kronor inbetalts till ett klientmedelskonto. Beloppet motsvara 4 353 aktier vilket inte beaktats i ovanstående tabell.

Transaktioner med närstående under 2018
Staffan Eriksson, styrelseledamot och en av grundarna av företaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. Ersättning uppgår till 120 000 kr (120 000 kr) vilket har fakturerats av Lena Lindqvist Design AB som ägs av närstående. Inga andra arvoden eller ersättningar utöver styrelsearvoden har utgått till styrelseledamöter.