Idag inleds teckningstiden i AroCell ABs (publ) företrädesemission om cirka 35 MSEK

Idag den 26 mars 2018 inleds teckningsperioden för AroCells företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AroCell initialt cirka 35 MSEK före emissionskostnader. AroCell har erhållit teckningsförbindelse om cirka 0,6 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 25,6 MSEK, motsvarande 75 procent av emissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

AroCells VD kommenterar:
”2017 har varit ett händelserikt år. Vi har börjat försäljningen av TK 210 ELISA-testet och vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde. Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden. Vi har under året haft samtal med potentiella framtida globala partners verksamma inom IVD (in vitro-diagnostik). Vår ambition 2018 är att fortsätta driva den strategi vi fastlagt i syfte att skapa en långsiktig närvaro i fler marknadssegment.

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™ ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och uppföljning av patienter. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis. Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™ ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas mer och mer via dessa kanaler. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan under 2018 och att den inledande försäljningen vi haft hittills kommer att öka successivt. Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.

Tack vare ett målmedvetet arbete och resultaten från våra kliniska studier har IVD-bolag börjat visa ett ökat intresse för TK 1 som biomarkör den senaste tiden. Vår ambition är att under 2018 utveckla samarbetet med flera IVD-bolag och att teckna samarbetsavtal. Vi har all anledning att se positivt på framtiden med alla de möjligheter vi skapar med TK 210™ ELISA. Det är exceptionellt att ha en biomarkör med så många möjligheter och brett användningsområde. Vi känner stor tillförsikt inför 2018 och kommer att jobba vidare med att tydliggöra och implementera vår strategi.”

Erbjudande i sammandrag 

  • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
  • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 var aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Avstämningsdag var den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
  • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
  • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

 

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

2018-03-26 Idag inleds teckningstiden (PDF)