AroCell: Företrädesemissionen i AroCell övertecknad

Företrädesemissionen i AroCell AB (publ) tecknades till cirka 45,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelse. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 procent, varav 85 procent tecknades med företrädesrätt. AroCell tillförs därmed cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Jan Stålemark kommenterar:
”Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AroCells nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AroCell. Det icke-exklusiva licensavtalet med marknadsledaren Roche som nyligen tecknats bekräftar att TK1-koncentration som biomarkör är viktig och bekräftar att AroCell är på rätt väg. Likviden vi nu tillförs från nyemissionen bidrar till att vi kan fortsätta att genomföra vår strategi: klinisk validering, kommersialisering samt licensiering och partnerskap.”

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 10 752 939 aktier. 9 100 227 aktier (cirka 85 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 3 maj 2018. AroCell tillförs därmed cirka 35 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 942 744,50 kronor fördelat på 39 427 445 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2018.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 9.30.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.