AroCell beslutar om en företrädesemission om cirka 35 MSEK (säkerställd/garanterad till 75 %) i syfte att tillföra kapital för klinisk validering, kommersialisering samt licensiering och partnerskap

Styrelsen i AroCell AB (publ) (”AroCell”) beslutade den 12 mars 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 10 752 939 aktier. Vid full teckning ger emissionen AroCell ett tillskott på cirka 35 MSEK före emissionskostnader. AroCell har erhållit teckningsförbindelse och emissionsgarantier motsvarande cirka 75 procent av emissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

VD Jan Stålemark kommenterar
”2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde. Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden.

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™ ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och uppföljning av patienter. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis. Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™ ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas mer och mer via dessa kanaler.

Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan under 2018. Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.

Baserat på resultaten som genererats från våra kliniska och experimentella studier kan vi nu bygga affärsrelationer med större partners inom läkemedelsutveckling. AroCells ambition är att under 2018 utveckla samarbetet med ett eller flera IVD-bolag samt att teckna samarbetsavtal.”

Motiv
AroCell genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 35 MSEK, före emissionskostnader. AroCell har för avsikt att använda emissionslikviden för genomförande av Bolagets strategi som bygger på tre områden:

 • Klinisk validering
 • Kommersialisering
 • Licensiering och partnerskap

Teckningsförbindelse och emissionsgarantier
Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 75 procent genom teckningsförbindelse om cirka 0,6 MSEK från nuvarande ägare Olle Stenfors och garantiåtaganden om cirka 25,6 MSEK från Göran Månsson, FormueNord Markedneutral, Olle Stenfors, Modelio Equity, Navitex Trading och Gerhard Dal. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 26,2 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
 • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Avstämningsdag är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2018.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
 • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
 • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
 • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
 • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garantiåtaganden kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. [8.30].

 

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

2018-03-12 Beslut om företrädesemission (PDF)