REPORT FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AROCELL AB (PUBL)

(Available in Swedish only)
   
AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juni 2021 en extra, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com.
   
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som lämnades den 10 maj 2021. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudandet. Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i AroCell AB (publ). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Beslutet fattades med enhälligt.