AroCell AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AROCELL AB (PUBL)

2017-04-13                                                                                          PRESS RELEASE

KALLELSE I ÅRSSTÄMMA I AROCELL AB (PUBL)

Aktieägarna i AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017, kl. 15 i lokalen Karin Boye på Virdings allé 32B i Uppsala. Registreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 •  dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017, och
 •  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 12 maj 2017, adress AroCell AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala alternativt e-mail till bolagsstamma2017@arocell.com.
Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (dvs. förvara i depå) måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 12 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 12 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, www.arocell.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 28 674 506 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 28 674 506.

Förslag till dagordning

1.         Öppnande och val av ordförande vid stämman
2.         Upprättande och godkännande av röstlängd
3.         Val av en eller två justeringspersoner
4.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.         Godkännande av dagordning
6.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.         Beslut angående
a.   Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b.   Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c.   Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8.         Beslut om antal styrelseledamöter
9.         Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
10.      Val av
a.   Styrelseledamöter och styrelseordförande
b.   Revisorer
11.      Beslut om
a.   Ändring av bolagsordning
12.      Beslut om
a.   Införande av Personaloptionsprogram 2017/2020 genom
b.   Riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och
c.   Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda
13.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
14.      Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
15.      Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut, (se även punkten Tillhandahållande av handlingar) Punkt 1 - Val av ordförande av stämman

Valberedningen föreslår att jur.kand. Torbjörn Koivisto ska vara ordförande vid stämman.

Punkt7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ansamlad förlust om 51 544 162 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Carl Blomquist, Staffan Eriksson och Christine Tadgell samt nyval av Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck för tiden till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår Claes Post som ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma utser det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Björn Peters Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras så att den lyder;

Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2017/2020 genom a) riktad emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar a) att införa ett incitamentsprogram för Bolagets eller dess dotterbolags anställda genom att inrätta ett personaloptionsprogram, Personaloptionsprogram 2017/2020, b) om en riktad emission av teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag samt c) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget på de villkor som anges nedan.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i Bolaget.

Emissionen av teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktas till det helägda dotterbolaget Goldcup 14639 AB UÄT AroCell Incentive AB, org.nr 559106-4711 ("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för dotterbolaget att erbjuda deltagare i Personaloptionsprogram 2017/2020 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget på villkor som framgår nedan.

 • Inrättande av Personaloptionsprogram 2017/2020
 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020 omfattande högst 575 000 personaloptioner.

  Personaloptionerna ska tilldelas Bolagets anställda vederlagsfritt.

  Utfärdandet av personaloptioner är indelat i fyra olika kategorier:

  • VD får erbjudas 30 procent av personaloptionerna,
  • CFO får erbjudas 15 procent av personaloptionerna,
  • övriga anställda får erbjudas totalt 15 procent av personaloptionerna, och
  • resterande 40 procent ska reserveras för nytillkommande personal.

  Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vid tre olika tillfällen och med en tredjedel av maximal tilldelning per gång. Tilldelning ska ske vid följande tillfällen (i) i anslutning till årsstämman 2017, (ii) efter styrelsens utvärdering av verksamhetsåret 2018 och (iii) efter styrelsens utvärdering av verksamhetsåret 2019.

  Varje personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq First North officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar före stämmans beslut att införa Personaloptionsprogram 2017/2020, dvs. den 4 - 17 maj 2017.

  Personaloptionerna ska få utövas för att teckna aktier i Bolaget, i enlighet med villkoren för personaloptionerna, förutsatt att minst 25 procent av det vid varje tillfälle tilldelade antalet personaloptioner utnyttjas.

  • Personaloptioner tilldelade under 2017 får utnyttjas för aktieteckning från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.
  • Personaloptioner tilldelade under 2018 får utnyttjas för aktieteckning från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020.
  • Personaloptioner tilldelade under 2019 får utnyttjas för aktieteckning från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020.

  Rätten att delta i Personaloptionsprogram 2017/2020 ska vara villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget.

  Utfärdade personaloptioner ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren. Vidare ska personaloptionerna vara knutna till deltagarens anställning i Bolaget. Om anställningen i Bolaget upphör före personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller personens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.

  Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte. Det pris optionshavare ska betala vid utnyttjande av optionerna får dock inte understiga lösenpriset ovan (120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq First North officiella prislista under perioden 4 - 17 maj 2017).

 • Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget
 • För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2017/2020 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 575 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget, Goldcup 14639 AB UÄT AroCell Incentive AB, org.nr. 559106-4711. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020.

  Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Dotterbolaget och tecknas genom teckning på teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

  Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq First North officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar före stämmans beslut att införa Personaloptionsprogram 2017/2020, dvs. den 4 - 17 maj 2017.

  Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

  Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 57 500 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för teckningsoptionerna).

  Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

  För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

  Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

 • Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget
 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner av serie 2017/2020:1 eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget och har erhållit personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2017/2020, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2017/2020.

  Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ger ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet.

  Majoritetskrav Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Upplysningar på stämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

  Tillhandahållande av handlingar

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, presentation av styrelseledamöter samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 112 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

  _____________________

  Uppsala i april 2017
  AroCell AB (publ)
  Styrelsen

  This information is information that AroCell is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through Ann Hammarstrand CFO, at 11:00 CET on 13 April 2017.

  About AroCell
  AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell's new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the speed of cell turnover. A tumor has high cell turnover (speed of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategy. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,600 shareholders. For more information, please seewww.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.

  Kallelse till årsstämma 2017 AroCell AB (Publ) final, april 13

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: AroCell AB via Globenewswire