Press Releases


FDA resumes review of AroCells 510(k)submission

AroCell announced today that the US Food and Drug Administration (FDA) has resumes AroCells 510(k) submission after the impact of relocation due to the COVID-19 pandemic.

Due to the sustained volume of EUA (Emergency Use Authorization) requests and the continued importance of testing in the response to the pandemic, FDA delayed all the submission reviews, which now are resumed.

“We are excited about this news. This is an important step for future commercial success in US for AroCell. Clearance of the 510(k) for AroCell TK 210 ELISA will make the product available for clinical testing of patient samples and is an important step for market penetration in US”, says Anders Hultman, CEO of AroCell.

A new study supports that TK1 can predict death in prostate cancer

A recently published doctoral dissertation deepens the knowledge about early detection, course, and prediction of treatment effects in prostate cancer. The dissertation is called "Prostate cancer: population based screening and markers for long-term clinical outcome". It is written by Per-Olof Lundgren at Karolinska Institutet, Stockholm.

One article in the dissertation examines the extent to which the concentration of the enzyme Thymidine Kinase 1 (TK1) in the blood can be used to predict whether the man will die of prostate cancer. Blood samples were collected in 1988 and 1989 from 330 men. Of these, 96 were diagnosed with prostate cancer and 36 died of the disease during the 30-year follow-up. The samples have been stored frozen and have now been analyzed with AroCell TK 210 ELISA. Mortality from prostate cancer was higher among the men who had a high concentration of TK1 in the blood compared to those who had a low concentration.

"This is the third study that indicates that TK1 can be a valuable biomarker for prostate cancer," says AroCell's CMO Gunnar Steineck. "Not least in metastatic disease, biomarkers may be able to help physicians and patients plan treatment. In addition to androgen deprivation therapy, there are drugs for prostate cancer with three different mechanisms of action. Biomarkers may be helpful in understanding when and to which men the various drugs are best used." 

Notice of annual general meeting of AroCell AB (publ)

Available in Swedish only

Aktieägarna i AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
 
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 28 april 2021 (”Avstämningsdagen”), dels senast den 5 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.
 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren senast den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
 
För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast den 5 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, ”AroCells årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon +46 77 124 64 00. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via AroCells hemsida https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 5 maj 2021.
 
Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan likvärdig behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret. På bolagets webbplats
https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/ finns fullmaktsformulär att tillgå.
 
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 26 april 2021 på adress AroCell AB (publ), "Årsstämma 2021", Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, eller via e-post direkt till bolagsstamma2021@arocell.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida https://arocell.com/sv/arocell-en sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/ och på Bolagets huvudkontor Virdings Allé 32 B i Uppsala, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.
 
Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, avgiven poströst samt, i förekommande fall, fullmakter, kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
Förslag till dagordning
1.       Val av ordförande vid stämman
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Godkännande av dagordning
4.       Val av en eller två personer att justera protokollet
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.       a) Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2020
           b) Framläggande av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020
7.       Fastställelse av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020
8.       Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.    Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11.    Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13.    Val av revisor
14.    Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
15.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
16.    Beslut om ändring av bolagsordningen
17.    Stämmans avslutande
 
Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen
 
Punkt 1; Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att jur.kand. Torbjörn Koivisto väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder, annan person som föreslås av AroCells styrelse.
 
Punkt 2; Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.
 
Punkt 4; Val av en eller två personer att justera protokollet
Styrelsen föreslår att en justeringsman utses, och att Alona Nyberg väljs, eller, vid förhinder, annan person som föreslås av AroCells styrelse.
 
Punkt 8; Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ansamlad förlust om 129 409 509 kronor samt
överkursfond om 173 338 013 kronor balanseras i ny räkning.
 
Punkt 9; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.
 
Punkt 10; Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.
 
Punkt 11; Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:
·         250 000 kronor till styrelsens ordförande.
·         150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
 
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 12; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Claes Post, Agneta Franksson, Eva Nordström och Karin Eriksson-Widblom samt nyval av Charlotta Ljungqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Claes Post till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större ägare.
 
Punkt 13; Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
 
Punkt 14; Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.
 
1.       Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i pkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot.
 
2.       Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete.
 
3.       Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.
 
4.       Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.
 
5.       Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.
 
6.       Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
 
7.       Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
 
8.       Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.
 
9.       Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
- ordförande för stämman,
- ordförande och övriga styrelseledamöter,
- arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
- i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
- i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.
 
Punkt 15; Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.
 
Punkt 16; Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna förhandsrösta via poströstning. En ny paragraf föreslås även som tillåter styrelsen att besluta att utomstående får följa bolagsstämman. Slutligen föreslås ett antal justeringar som beror på lagändringar. Som en konsekvens av införandet av två nya paragrafer (§ 12 och § 13) föreslås omnumrering, varigenom tidigare § 12 blir § 14.
 
Föreslagen ändring av nuvarande § 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses på årsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.
 
Föreslagen ändring av nuvarande § 10 Anmälan till stämma
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
 
Föreslagen ändring av nuvarande § 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 
Föreslagen ny § 12 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.
 
Föreslagen ny § 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.
 
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 
Aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 75 712 408 aktier med en röst
vardera.
 
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
 
Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast den 22 april 2021 att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats https://arocell.com/sv/arocell-en-sammanfattning/arsstamma/arsstamma-2021/. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
* * * * * * *
 
Uppsala i april 2021
 
AroCell AB (publ)
Styrelsen

AroCell´s 2020 Annual Report published

AroCell today announces that the Annual Report for 2020 is now available on the company’s website: www.arocell.com.

The Annual report is available on the following link: https://arocell.com/financial-report/
The report is available in Swedish only.
 

Proposal to expand AroCell’s Board of Directors at the 2021 Annual General Meeting

The Nomination Committee proposes that AroCell's Board of Directors be expanded with one additional member at the 2021 Annual General Meeting through the election of Dr. Lotta Ljungqvist.

Dr. Ljungqvist is CEO of Testa Center at Cytiva. She is also a board member of Genovis AB, Vinnova, SciLifeLab, Atlas Antibodies AB and SwedenBio. Previously she was head of R&D BioProcess GE Life Sciences at GE Healthcare. She holds a Ph.D. in Biochemistry from the Royal Institute of Technology in Stockholm. During 2007/2008 she was CEO of IMEA AB, a biotech company dedicated to developing Biopharmaceuticals. Prior to that, Dr. Ljungqvist headed a Biopharmceutical Contract Manufacturing Organization in Biovitrum during 2001-2007. Other positions include project management positions with Pharmacia Corp and Pharmacia & Upjohn.

The proposed new Board of Directors to the AGM is as follows: Re-election of Claes Post, Agneta Franksson, Eva Nordström and Karin Eriksson-Widblom and new election of Lotta Ljungqvist.

The Nomination Committee proposes re-election of Claes Post as Chairman of the Board.

AroCells Nomination Committee consists of:
Jon Eiken (Chairman) 
Mikael Lönn 
Bernhard Tribukait
Claes Post

AroCell’s expands its Advisory Board with Staffan Eriksson

AroCell announces today that Staffan Eriksson joins AroCell's advisory board and thus leaves his position as CSO.

Staffan is one of the founders of AroCell and has been active as an independent researcher since 1981. He has made a decisive contribution to the development of the company since it was founded in 2003. Staffan has devoted a large part of his research to studies of Thymidine kinase and its use as a biomarker in cancer and has published 29 publications and holds four approved patent families in many countries and two ongoing patent applications in the field.

“AroCell has developed very positively in recent years and as the company is now entering a commercial phase, it is the right time for me to leave the operational work. However, I look forward with great pleasure to following and supporting the company through my work in AroCell's Advisory Board", says Staffan Eriksson.

“It has been a privilege and a pleasure to have had the opportunity to work with Staffan and take part in his deep knowledge of TK1 and its use as a biomarker. However, Staffan does not leave the company but remains on our Advisory Board where he will continue to contribute with his experience and extensive knowledge", says Anders Hultman, CEO of AroCell.

FDA informs that the review of AroCells 510(k)submission will resume at the latest April 15th 2021

AroCell announced today that the US Food and Drug Administration (FDA) has informed that they will resume the review of AroCells 510(k) submission no later than April 15th 2021.

The Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health (CDRH) has been actively engaged in responding to the current pandemic caused by a novel coronavirus (SARS-CoV-2) and the associated disease it causes (COVID-19). Due to the on-going national emergency and the large number Emergency Use Authorization (EUA) requests, FDA have received for in vitro diagnostics (IVDs), staff and managers have been reallocated to complete the review of these requests. This has caused a delay in handling of other 510(k) submissions. The review of AroCell´s 510(k) submission will be resumed no later than April 15th 2021.
 

AroCell AB (publ) Interim Report January 1st to December 31st, 2020

A word from the CEO
”2020 was a groundbreaking and eventful year for AroCell with high activity in many areas. Since Michael Brobjer took over as CEO in 2018, the management's goal has been to transform the company from a research-oriented company to a commercially driven company. In 2020, we have come a long way in reaching the goal and have strengthened the organization with additional expertise, and implemented our regulatory plan.

During the year, the company submitted a 510(k) application to the FDA where the goal is to obtain clearance to be able to sell AroCell TK 210 ELISA for clinical use in the US. We consider the approval in the US as a very important strategic step in spreading knowledge about the benefits of measuring TK1 and thus in the long run get the product to be used and generate revenue.”

Anders Hultman, CEO

Reporting period October 1st - December 31st

 • Net sales were 20 (120) KSEK
 • Loss before financial items was -6 012 (-6 034) KSEK
 • Cash flow from operating activities was -3 834 (-3 787) KSEK
 • Earnings per share before and after dilution were -0.08 (-0.15) SEK
 • Cash and cash equivalents were at the end of the period 42 014 (13 631) KSEK

Reporting period January 1st - December 31st

 • Net sales were 84 (443) KSEK
 • Loss before financial items was -24 052 (-20 736) KSEK
 • Cash flow from operating activities was -18 902 (-15 055) KSEK
 • Earnings per share before and after dilution were -0.33 (-0.53) SEK
 • Cash and cash equivalents were at the end of the period 42 014 (13 631) KSEK

Events during the reporting period October 1st - December 31st

 • The FDA reports delays in the timeline for reviewing 510(k) applications, due to a large number of Emergency Use Authorization (EUA) requests they have received in in-vitro diagnostics (IVDs) due to COVID 19. Redistributions of staff and resources are expected to affect the timeline for reviewing applications. The FDA estimates the delay at about 90 days, which will delay the review of AroCell's 510(k) application.
 • AroCell announced that a new article has been published in the Journal of Immunological Methods. The article indicates that it is possible to design diagnostic algorithms for biomarkers that can help distinguish Mycoplasma pneumonia from other respiratory infections caused by bacteria or viruses.
 • AroCell informed about the composition of the Nomination Committee before the 2021 Annual General Meeting.

Events after the reporting period

 • Anders Hultman, the company's CFO, was appointed new CEO of AroCell. Former CEO Michael Brobjer has resigned at his request but will remain in the company until April 30 as CCO.
 • AroCell announced that Jonas Söderholm has been recruited to the management team as Global Medical Lead. Jonas will lead and develop AroCell's clinical program with a focus on obtaining more clinical evidence for the use of TK1 as a biomarker in cancer treatment.
 • FDA informs about further delays. The COVID-19 pandemic has led to the redeployment of FDA personnel, leading to further delays in reviewing FDA applications. The delay is extended by another 90 days.
 • Gunnar Steineck was appointed as Chief Medical Officer at AroCell. Gunnar has until now been interim CMO but now has the role permanently. Gunnar has extensive experience as both an oncologist and clinical researcher.

Interim report January 1st - December 31st, 2020 (available in Swedish only) (Link)

AroCell appoints Gunnar Steineck as CMO

AroCell announces today that Professor Gunnar Steineck has been appointed Chief Medical Officer at AroCell. Gunnar has been a temporary CMO for five months and now takes the role permanently. Gunnar has extensive experience as an oncologist and clinical researcher.

Gunnar Steineck has more than 35 years of experience in research in the medical field. After studying mathematics, statistics, and medicine at Uppsala University, he was trained as a specialist in oncology and radiation therapy at Karolinska University Hospital. After a Ph.D. (1990), Gunnar became an associate professor (1992). This was followed by post-doctoral studies at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. In 2002 he was appointed professor at Karolinska Institutet and in 2004 professor of clinical cancer epidemiology at the University of Gothenburg. The focus of his research since the 1990s has been to retrieve knowledge that can be used to cure cancer with restored health in the cancer survivor. Gunnar has more than 350 articles published in peer-reviewed journals. They include studies of markers, surgery, radiation therapy, and cytotoxic drugs.

“I have known Bernhard Tribukait since the 1980s, one of the two researchers behind AroCell's products”, says Gunnar Steineck. “Being able to help so that his important research regarding thymidine kinase benefits patients is a great joy”.

“I am very pleased that Gunnar is taking on this position permanently. His experience and knowledge in oncology, not least uro-oncology, are very valuable to AroCell. Gunnar has previously made significant contributions in his role as interim CMO and a board member as well as in specific consulting assignments ", says Anders Hultman, CEO of AroCell.

FDA informs about another delay due to Covid-19

AroCell announced today that the US Food and Drug Administration (FDA) has informed once again that the impact of the COVID-19 pandemic and the reallocations of staff is leading to an even greater prolonged timeline for reviews of submissions. FDA informed that the delay is prolonged with another 90 days and will prolong all submission review.

FDA’s Center for Devices and Radiological Health (CDRH) has been actively engaged in responding to the current pandemic caused by a novel coronavirus (SARS-CoV-2). They state that due to the sustained volume of EUA (Emergency Use Authorization) requests and continued importance of testing in the response to the pandemic, they are not yet able to resume the review of submissions.

AroCell will receive updates regarding the anticipated timeline for the resources on the non-COVID related activities.

AroCell strengthens the team – recruits a Global Medical Lead

AroCell AB (publ.) announces today that Jonas Söderholm joins the management team as Global Medical Lead. Jonas will lead and develop AroCell’s clinical program with a focus on getting more clinical evidence for the use of TK1 as a biomarker in cancer treatment.

Jonas has a Ph.D. in Biomedical Laboratory Science at Karolinska Institutet, supervised by Professor Matti Sällberg, and a Bachelor of Business Administration from the School of Business, Economics, and Law at the University of Gothenburg. He is most recently coming from AbbVie Scandinavia, where he has been working since 2013 on several different positions including Medical Lead, Medical Advisor, and Research Lead in areas such as Gastroenterology, Rheumatology, and Virology. At AbbVie, he has been part of several successful launches of new products. Jonas will report to the CEO and work closely with the rest of the management team to coordinate AroCell’s clinical program as well as to spread awareness around the benefit of measuring TK1 with AroCell TK 210 ELISA.

Jonas has deep knowledge within the medical areas as well as in business development. He has extensive experience working closely with “Key Opinion Leaders” (KOLs), conducting clinical studies and generating publications.

“We are very happy to welcome Jonas to the AroCell team. Jonas possesses valuable expertise and experience which are well suited for us. He will unquestionably strengthen our company even further and help us in our efforts to make AroCell TK 210 ELISA available to patients with cancer", says Anders Hultman, CEO of AroCell.

“I'm looking forward to start working at AroCell. It will be exciting to contribute with my experience and to improve the patient care in several types of cancer “, says Jonas Söderholm.

Jonas will start his new position on April 12, 2021.

AroCell appoints new CEO

AroCell AB today announces a safe and smooth transition to a new CEO of the company.

Former CFO Anders Hultman has been appointed new CEO. During the more than two years he has been at AroCell, Anders has done an exceptional job together with the former CEO Michael Brobjer, which enables a simple and smooth transition to the new role. Anders is very well acquainted with the company's strategies and plans to take the AroCell TK 210 ELISA to the next level. In addition to a solid experience as CFO, Anders has the business acumen needed for a demanding CEO assignment. He has previous experience of successfully running both listed and unlisted companies in various industries.

"I am honored to take over as CEO after Michael Brobjer. AroCell has a fantastic product and is in an important and interesting phase where full focus is on the strengthened commercialization of AroCell TK 210 ELISA. I look forward to leading AroCell to the next phase together with our professional team ", says CEO Anders Hultman.

Former CEO Michael Brobjer has resigned at his request. He and his family are going on a longer sailing voyage. Michael resigns today as CEO and thus enables a smooth transition for the new CEO Anders Hultman. During the remaining time at the company, Michael will focus on the launch of AroCell TK 210 ELISA in the US prior to the FDA approval of AroCell's 510(k) submission. Michael will work his last day at AroCell on April 30th  but will continue as a consultant for AroCell.

"I look forward with great excitement to AroCell's continued journey and am convinced of its success. At the same time, I am on my way to the adventure of my life, something that we in the family promised each other many years ago. It will be very exciting to follow AroCell's continued development from the oceans ", says former CEO Michael Brobjer.

“Michael Brobjer has made a great contribution to AroCell and through his leadership taken the company to a new level. I am pleased that through the appointment of Anders Hultman, we can confidently ensure that AroCell continues to pursue its successful work to offer a better tool to support oncologists in the treatment of cancer while placing further focus on our US launch," said Claes Post, Chairman of the Board at AroCell.