Press Releases


REPORT FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF AROCELL AB (PUBL) ON 24 MAY 2022

(Available in Swedish only)

AroCell AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 24 maj 2022, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Stämman genomfördes genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för verksamhetsåret 2021.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist och Max Pihlqvist till styrelseledamöter, samt att genom nyval utse Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande valdes Johan Häggblad.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 SEK till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 150 000 SEK.

Revisor
Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att anta ny bolagsordning. Paragraf 3 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings-, utvecklings- och tillverkningsarbete samt handel och försäljning av produkter och tjänster inom områdena cellbiologi, medicinteknik och diagnostik jämte med detta förenlig verksamhet.".

Fullständiga förslag och beslut
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till
den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på
Bolagets webbplats, www.arocell.com.