Delårsrapport Januari – Juni 2017

AroCell AB (publ)

Rapportperiod 1 april – 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 237 (0) KSEK
  • Förlust efter finansiella poster uppgick till -3 606 (-1 962) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,17) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 163 (-1 229) KSEK
  • Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -318 (-1 800) KSEK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 293 (0) KSEK
  • Förlust efter finansiella poster uppgick till -7 831 (-4 804) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,17) SEK

Intäkter och kostnader april – juni 2017 (2016) KSEK

Omsättningen för perioden uppgick till 237 (0). Kostnaderna uppgick till 3 771 (1 962). Med hänsyn till kapitalisering av FoU uppgick totala kostnader för samma period under 2016 till 3 762. Då produkten är färdigutvecklad och CE-märkt kapitaliseras inte FoU-kostnader längre. Enligt planen har marknadsförings- och försäljningskostnader ökat vilket speglar vår ambition att få ut TK 210 ELISA-testkit på marknaden. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -3 531 (-3 029). Likvida medel uppgick per slutet av perioden till 24 423.

Intäkter och kostnader januari – juni 2017 (2016) KSEK

Omsättningen för perioden uppgick till 293 (0). Kostnaderna uppgick till 8 052 (4 804). Med hänsyn till kapitalisering av FoU uppgick totala kostnader för samma period under 2016 till 9 824. Då produkten är färdigutvecklad och CE-märkt kapitaliseras inte FoU-kostnader längre. Enligt planen har marknadsförings- och försäljningskostnader ökat vilket speglar vår ambition att få ut TK 210 ELISA-testkit på marknaden. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -8 429 (-7 521). Likvida medel uppgick per slutet av perioden till 24 423.

AroCell is obliged to make public this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication through Jan Stålemark, at 08:15 CET on 24 August 2017.

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the rate of cell turnover. A tumor has high cell turnover (rate of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategies. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,500 shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.

VD:s KOMMENTAR

Som ett resultat av vår ökade kommersiella verksamhet har vi börjat ta emot de första beställningarna från kunder vilket är uppmuntrande. Det ökade intresset för vårt TK 210 ELISA-test kommer från läkemedelsföretag, IVD-företag (in vitro diagnostics) samt akademiska forskargrupper. Den unika är att TK 210 ELISA är det enda CE-märkta IVD-testet på marknaden som kan mäta koncentrationen av TK 1-protein. AroCell-teamet har aktivt marknadsfört TK 210 ELISA mot potentiella kunder i USA, Europa och Asien för att identifiera framtida affärsmöjligheter. Nyligen gjordes besök runtom i Japan och värdefulla kontakter etablerades.

Den kliniska valideringen förblir en prioritet för att säkerställa kundacceptans och långsiktig tillväxt. Vi har gjort goda framsteg i den kliniska utvecklingsplanen och vi gläds över de första resultaten som har lämnats in för publicering. Biomarkördata specifik för TK 210 ELISA från den svenska multicenterstudien Promix har lämnats in för att presenteras vid ett vetenskapligt möte i slutet av detta år. Vi kommer att kunna dela med oss av dessa resultat när de har godkänts för publicering.

Andra halvåret kommer att inriktas på att öka kundinteraktionen ytterligare samt identifiera nya möjligheter att använda TK 210 ELISA i klinisk praxis. Det finns också ett fokus på FoU-programmet för att kunna tillhandahålla ytterligare data som stödjer den kliniska användningen av TK 210 ELISA.

 Jan Stålemark

Verkställande direktör

 Väsentliga risker

Finansiella risker

AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett sätt som är fördelaktigt för bolagets aktieägare. Ett tillräckligt allvarligt misslyckande i framtida finansiering kan påverka bolagets utveckling och marknadsvärde.

Utvecklings- och produktionsrisker

Utveckling och produktionsöverföring är alltid förknippat med risker. En produkt som tillverkats i produktionsskala har inte alltid samma egenskaper som en som tillverkats i forskningsskala. Utveckling av framtida produkter kan också visa sig vara mer komplicerat och ta längre tid än förväntat.

Kommersialiseringsrisker

Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och att det tar längre tid för produkten att nå acceptans. I synnerhet under de tidiga stadierna kan kvantiteten av sålda produkter vara mindre och den tid som krävs för att etablera produkten på marknaden kan vara längre än vad bolaget räknat med i den uppskattade försäljningen.

Valutarisker

Bolagets kostnader är delvis baserade i euro och det innebär att det finns risk för att försvagningen av den svenska kronan mot euron kan leda till ökade kostnader för bolaget. En del av försäljningsintäkterna i framtiden kan vara i valutor från andra länder vilket innebär att det finns risk för att om kronan förstärks mot andra valutor kan det leda till en minskad vinst för bolaget i svenska kronor.

Dessutom finns det risker förknippade med säkerhet i patent och marknadens bedömning av studier, godkännanden och certifieringar. Att ta hänsyn till riskfaktorer i beslutsprocesser, vid utformningen av rutiner och när dokumentation utarbetas innebär att riskerna utvärderas och deras effekter kan minimeras och i viss mån undvikas.

 Aktien

AroCell AB (publ) listades på Nasdaq First North, Stockholm den 30 juni 2016 under AROC.

Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 28 674 506 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med svensk lag: Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter

Jan Stålemark VD

jan.stalemark@arocell.com

0706-92 62 06

www.arocell.com

AroCell AB (publ)

Virdings allé 32B

754 83  UPPSALA

SVERIGE

 Finansiell kalender
11/22/2017  Delårsrapport 3 – 2017
02/22/2018  Delårsrapport 4 – 2017

04/25/2018  Delårsrapport 1 – 2018

08/23/2018  Delårsrapport 2 – 2018

Inlämning av delårsrapport

 Uppsala 23 augusti 2017

 Styrelsen

Resultaträkning i sammandrag20172016201720162016
(TSEK)Apr-JunApr-JunJan-JunJan-JunJan-Dec
3 månader3 månader6 månader6 månaderhelår
Nettoomsättning23729359
Kostnad sålda varor-72-72
Försäljningskostnader-1 494-968-3 682-2 394-5 020
Administrationskostnader-807-625-1 688-1 343-2 193
Forsknings- och utvecklingskostnader-1 470-369-2 682-1 067-2 075
Rörelseresultat-3 606-1 962-7 831-4 804-9 229
Netto resultat finansiella poster-6
Resultat efter finansiella poster-3 606-1 962-7 831-4 804-9 235
Periodens förlust-3 606-1 962-7 831-4 804-9 235
Balansräkning i sammandrag201720162016
(TSEK)30 Juni30 Juni31 Dec
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar31 32826 83031 328
Materiella anläggningstillgångar47511170
Finansiella anläggningstillgångar50
Summa anläggningstillgångar31 85326 84131 498
Omsättningstillgångar
Lager2 2431 4191 419
Övriga kortfristiga fordringar663682652
Kassa och bank24 42342 18132 852
Summa omsättningstillgångar27 32944 28234 923
Summa tillgångar59 18271 12366 421
Eget kapital och skulder
Aktiekapital2 8672 8672 867
Bundna reserver9 5189 518
Överkursfond102 61569 824102 615
Ansamlad förlust-59 376-4 804-51 544
Summa eget kapital55 62467 88763 456
Kortfristiga skulder3 5583 2362 965
Summa eget kapital och skulder59 18271 12366 421

 

Kassaflödesanalys20172016201720162016
(TSEK)Apr-JunApr-JunJan-JunJan-JunJan-Dec
3 månader3 månader6 månader6 månaderhelår
Kassaflöde från den löpande verksamheten-3 163-1 229-8 061-2 501-7 168
Kassaflöde från investeringsverksamheten-318-1 800-318-5 020-9 682
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-500-5000
Kassaflöde för perioden-3 531-3 029-8 429-7 521-16 850
Likvida medel vid periodens början27 95445 21032 85249 70249 702
Likvida medel vid periodens slut24 42342 18124 42342 18132 852
Aktiedata201720162016
Jan-JunJan-JunJan-Dec
Vinst per aktie (SEK)-0,27-0,170,32
Antal aktier per balansdagen28 674 50628 674 50628 674 506