News


AroCell tecknar distributörsavtal med Eurobio Scientific i Frankrike

Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz.

AroCell TK 210 ELISA mäter tymidinkinas 1 (TK1) nivåerna i serum och ger värdefull information om cellproliferation och cellsönderfall. I och med att cancerceller har en hög omsättningshastighet och lyckosam behandling av cancertumörer medför sönderfall av cancerceller, kan användning av AroCell TK 210 ELISA för att monitorera patienter under behandling ge kliniker ytterligare information för att kunna optimera behandling och prognostisera risken för återfall.

“Vi är mycket glada att inleda partnerskapet med Eurobio Scientific för distributionen av AroCell TK 210 ELISA”, säger Michael Brobjer, AroCells VD. “Eurobio Scientific är ett ledande franskt företag inom området in vitro diagnostik med expertis som omfattar allt från utveckling till kommersialisering av specialiserade diagnostiklösningar och produkter för forskning inom life science. Detta avtal är helt i linje med AroCells kommersialiseringsstrategi som syftar till att göra AroCell TK 210 ELISA allmänt tillgängligt och därmed underlätta användandet av produkten inom cancerforskning, klinisk rutinanvändning och läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin”.

AroCell TK 210 ELISA är CE-märkt och kommer omedelbart att tillhandahållas av Eurobio Scientific i Frankrike, Schweiz, Algeriet, Marocko och Tunisien.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)70 669 96 87
E-post: michael.brobjer@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 20 december. 2018 kl. 08.00.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

AroCell signs distribution agreement with Eurobio Scientific in France

AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the French company Eurobio Scientific, for distribution of AroCell TK 210 ELISA in France and Switzerland.

AroCell TK 210 ELISA measures thymidine kinase 1 (TK1) levels in serum and provides valuable information about cell proliferation and disruption. As cancer tumors have increased cell proliferation and successful treatment disrupt cancer cells, the use of AroCell TK 210 ELISA for patient monitoring during treatment may support clinicians to optimize treatment and estimate the risk of recurrence of cancer disease.

“We are delighted to have the opportunity to partner with Eurobio Scientific for the distribution of AroCell TK 210 ELISA”, says Michael Brobjer, AroCell’s CEO. “Eurobio Scientific is a French fully integrated leader in the field of in vitro diagnostics with expertise ranging from discovery to commercialization of specialty diagnostic solutions as well as products for life science research. This agreement is in line with AroCell´s commercialization strategy to make AroCell TK 210 ELISA widely available and to facilitate the use of the product in clinical research, routine clinical laboratories as well as for drug development within the pharmaceutical industry.

AroCell TK 210 ELISA is CE-marked and will be commercially available immediately through Eurobio Scientific in France, Switzerland, Algeria, Morocco and Tunisia.

For more information:
Michael Brobjer, CEO
Telephone: +46(0)70 669 96 87
E-mail: michael.brobjer@arocell.com

 

AroCell is obliged to make public this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Michael Brobjer, December 20, 2018 at 08:00.

Download as PDF

About AroCell

AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

Ny vetenskaplig artikel från AroCell som konfirmerar värdet av TK 210 ELISA som verktyg inom läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning

AroCell AB (publ) meddelar idag att en vetenskaplig artikel med titeln ” Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell TK 210 ELISA: a tool for drug development” författad av Kiran Jagarlamudi et al.  i tidningen Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. Resultaten har rapporterats 2017 i samband med ett vetenskapligt möte i Gdansk.

Tymidinkinas 1 (TK1) har stor potential som biomarkör för cellprolifiering och cellsönderfall vid monitorering av behandling i samband med cancersjukdomar. Publikationen hade som mål att mäta induktion och utsläpp av TK1 från leukemi och bröstcancerceller in vitro. Den visar exempel på en experimentell modell att mäta de kliniska effekterna av doxorubicin, en vanligt förekommande kemoterapeutisk läkemedelssubstans.

”Vi är glada att kunna publicera dessa resultat som visar att AroCell TK 210 ELISA kan använda TK1 protein som en biomarkör för klinisk effekt av läkemedelssubstanser, speciellt för substanser riktade mot cell prolifiering och DNA skador,” säger Michael Brobjer, AroCells nya VD. ”Dessa resultat stödjer AroCells fokus på att använda TK 210 ELISA i läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning. De understryker potentialen av TK1 som en biomarkör som kan användas för att utvärdera potentialen hos nya läkemedelssubstanser innan man studerar dem i djurmodeller, till exempel xenograftmodeller.”

AroCell TK 210 ELISA är ett test som är lätt att använda, robust och ger reproducerbara resultat. Dessutom kan man använda standardutrustning för 96 håls plattor som finns i de flesta laboratorier vid användningen av TK 210 ELISA.

Artikeln finns att läsa på: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15257770.2018.1478094

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
AroCell AB (publ)
Telefon +46(0)70 669 96 87
E-mail: michael.brobjer@arocell.com

Denna informationen lämnades genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 08:30 hours.

20181211 PM Nucleosides (PDF)


Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK 1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörssjukdom vid monitorering
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AV som Certified Adviser.

A new scientific publication from AroCell confirming the value of AroCell TK 210 ELISA as a tool in drug discovery and development

A peer-reviewed article has been published in the journal Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, entitled “Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell TK 210 ELISA: a tool for drug development”, written by Kiran Jagarlamudi et al. The results have previously been presented at a scientific meeting in Gdansk last year.

TK 1 has the potential as a proliferation and cell disruption biomarker for the monitoring of cancer disease during therapy. In this publication the goal was to measure induction and release of TK 1 from leukemia and breast tumor cell lines in vitro, modeling the clinical effects of doxorubicin, a commonly used chemotherapy drug.

“We are delighted with the results of this scientific study, which demonstrate that the AroCell TK 210 ELISA can be used to measure TK 1 protein as a biomarker for in vitro drug effects, particularly, for drugs targeting cell proliferation and DNA damage.” says Michael Brobjer, AroCell’s new CEO. “These results support AroCell’s focus on the application of the TK 210 ELISA in drug discovery and development. They demonstrate the potential of TK1 as a translational biomarker that can be used to evaluate potential drug candidates before they are moved into xenograft and other preclinical investigations.”

AroCell TK 210 ELISA is an easy-to-use, robust and reproducible assay. In addition, it can be run on standard ELISA equipment commonly used in many laboratories.

The publication is available on: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15257770.2018.1478094

For more information:
Michael Brobjer, CEO
AroCell AB (publ)
Tel: +46(0)70 669 96 87
E-mail: michael.brobjer@arocell.com

This information was submitted for publication through the agency of Michael Brobjer, December 11, 2018 at 08:30 hours.

2018-12-11 PM Nuclosides (PDF)

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow-up of cancer patients. AroCell´s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK 1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoder

I samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien. De preliminära resultaten visar att TK 210 ELISA har potential att användas för att förutsäga behandlingseffekt hos DLBCL patienter som genomgår retuximab + CHOP behandling, samt för prognostisering av överlevnad.

I studien har TK 210 ELISA använts för att monitorera effekten av läkemedelsbehandling (retuximab + CHOP) hos patienter som lider av DLBCL (Diffuse Large B-Cell Lymphoma), en aggressiv form non-Hodgkins lymfom som cirka 7 av 100 000 människor råkar ut för varje år (United States National Cancer Institute’s SEER Database).

Vid samma kongress presenterar AroCell resultat från ytterligare en studie, som jämför funktionell prestanda för TK 210 ELISA och andra metoder som är baserade på enzymaktivitet, såsom LIAISON® Thymidine Kinase och 3H-dThd-fosforylering. Studien är baserad på mätning av TK1 koncentration i serumprover från friska bloddonatorer och patienter med hematologiska maligniteter såsom lymfom, leukemi och myelom.

Resultaten visar att TK 210 ELISA har likvärdig funktionell prestanda som LIAISON Thymidine Kinase och 3H-dThd-fosforylering. Studien visar också att AroCells unika provberedningssteg bidrar till att förbättra den diagnostiska prestandan.

”Resultaten från dessa studier indikerar att TK 210 ELISA ger värdefull information som kan bidra till att förbättra behandlingen av hematologiska maligniteter så som DLBCL, men även bröstcancer som tidigare har beskrivits i Tumor Biology, 2016. TK 210 ELISA korrelerar inte bara med andra välkända aktivitetsbaserade metoder för mätning av cellprolifiering och celldisruption, utan är också lätt att använda, ger reproducerbara resultat, är robust och kan anpassas till automatiserade ELISA-plattformar som är vanligt förekommande i kliniska laboratorier”, säger Professor Staffan Eriksson.

Professor Staffan Erikssons presentation finns att läsa på: https://arocell.com/isobm20181127

För ytterligare information:

Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 27 november. 2018 kl. 15.00.

Ladda ner som PDF

 

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på
patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

AroCell presents results from the U-CAN TK1 lymphoma study and from a comparison study between TK 210™ ELISA and other assays

AroCell’s Chief Scientific Officer, Professor Staffan Eriksson, presents today new preliminary results from the U-CAN TK1 lymphoma study at the International Society of Oncology Biomarkers (ISOBM) in Hamburg. The preliminary results suggest that TK 210 ELISA may be used for monitoring the effect of therapy of DLBCL patients under rituximab + CHOP treatment, and for determination of overall survival rate.

In the study TK 210 ELISA has been used for monitoring the effect of drug therapy (rituximab + CHOP) on patients suffering from DLBCL (Diffuse Large B-Cell Lymphoma), an aggressive form of non-Hodgkin’s lymphoma with an incidence of approximately 7 per 100 000 globally (United States National Cancer Institute’s SEER Database).

At the same congress, AroCell is presenting results from an additional study which show the analytical performance of TK 210 ELISA compared to activity-based methods, e.i. LIAISON® Thymidine Kinase, and 3H-dThd phosphorylation. The study is based on measuring TK1 concentration in serum samples from healthy blood donors and subjects with hematological malignancies, such as lymphoma, leukemia and multiple myeloma.

The results show that TK 210 ELISA has similar performance compared to LIAISON Thymidine Kinase and the 3H-dThd phosphorylation assay. The study also shows that AroCell’s unique Sample Dilution Buffer contributes to improve the diagnostic performance.

“The results from these studies suggest that TK 210 ELISA could be a valuable tool in the management of hematological malignancies such as DLBCL, as well as in breast cancer as previously described in Tumor Biology, 2016. While TK 210 ELISA correlates with other activity-based methods for measuring cell proliferation and disruption, it is also easy-to-use, reproducible, robust, and can be adapted to automated high-throughput ELISA platforms commonly used in clinical laboratories”, says Professor Eriksson.

Professor Eriksson’s presentation is available on:
https://arocell.com/isobm20181127

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46(0)705-95 15 10
E-mail: johan.vonheijne@arocell.com

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, November 27, 2018 at 15:00.

Download as PDF

 

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

AroCells valberedning har haft sitt första möte

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i AroCell AB (publ) som antogs på årsstämman den 15 juni 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade AroCell idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 8,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

 • Bernhard Tribukait, representerar eget aktieinnehav
 • Staffan Eriksson, representerar eget och bolagsrelaterade aktieinnehav
 • Jon Eiken, representerar eget aktieinnehav samt
 • Claes Post, styrelsens ordförande

Jon Eiken utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 som hålls i Uppsala den 16 maj 2019 samt på bolagets hemsida, www.arocell.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@arocell.com (rubrik ”AroCells valberedning”) eller via brev till:

AroCell AB
Att: Valberedning
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

2018-11-20 Valberedning (PDF)

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Delårsrapport januari – september 2018 (PDF)

Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 30 september

 • AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics, ett av världens största diagnostikbolag med fokus på cancer.
 • Bolagets företrädesemission övertecknades med 129%, varav 85 % tecknades med företrädesrätt. AroCell tillfördes ca 35 miljoner kronor före och ca 29 miljoner efter.
 • Anders Hultman rekryterades som ny CFO och börjar sin tjänst den 1 december 2018.
 • AroCell publicerade en ny vetenskaplig översiktsartikel, ”Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker” som belyser fördelen med TK 210™ ELISA jämfört med andra metoder. TK 210™ ELISA kan användas för analys av hematologiska maligniteteroch även solida tumörer vilket skulle bredda intresse och kommersiell potential.
 • AroCell meddelades att det amerikanska patentverket tänker godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 avseende ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies” så snart att avgifter betalas.

Väsentliga händelser efter perioden

 • En ny studie som visar hög korrelation mellan TK 210™ ELISA och andra metoder utveckladeatt mäta TK1 i serum accepterades att presenteras på ISOBM i Hamburg den 24-27 november 2018.
 • Ytterligare ett abstract, som visar värdet av AroCells metod att förbehandla prover i samband med diagnostik, accepterades av ISOBM inför mötet i Hamburg.
 • Amerikanska patentverket godkände och utfärdade AroCells patent US 10,100,128 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.
 • Michael Brobjer rekryterades som ny VD och börjar sitt arbete den 8 december 2018.

Sammanfattning av perioden 1 januari till 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 782 (293) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -15 294 (-11 510) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -11 554 (-12 288) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (-0,40) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 34 588 KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

 

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Johan von Heijne, klockan 08:30 CET den 14 november 2018.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

 

AroCells vision, affärsidé och övergripande mål
AroCells vision är att vår biomarkör Tymidinkinas (TK1) och våra patenterade teknologier standardmässigt ska användas som diagnostisk biomarkör i syfte att förbättra vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells teknologi ger ett mått på celldelning och cellsönderfall vilka ger förhöjda nivåer av TK1 i blodet. Testet kan identifiera tecken på olika cancersjukdomar, i synnerhet lymfom och leukemier, men även solida tumörer. Vi brukar tala om att TK1 är en bred biomarkör, till skillnad från en specifik. För att förverkliga vår vision har AroCell utvecklat en produkt, TK 210™ ELISA, som vi producerar och säljer till kliniska, akademiska och industriella forskningslaboratorier. Vi gör därmed vår teknologi tillgänglig i ett CE-märkt kvalitetsformat att användas av kliniker, forskare och av utvecklare av läkemedel.

Det finns flera medicinska syften att mäta koncentrationen av proteinet TK1 i blod:

 • att tidigt upptäcka en tumörsjukdom och förstå hur allvarlig den är,
 • att tidigt mäta effekten av ett läkemedel,
 • att tidigt detektera återfall av en cancer, och
 • att följa kronisk sjukdom över tid, exempelvis aktiviteten hos en leukemi.

TK1 bestämning i blod kan därmed användas för att effektivt bestämma effekten av läkemedel och bidra till en förbättrad vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells målsättning är att kliniskt validera och kommersialisera TK 210 ELISA och vår patenterade teknologi inom indikationsområdet onkologi. Vi vill identifiera de medicinska behov som AroCells teknologi bäst kan möta och därmed skapa nytta i läkemedelsutveckling, för cancervården, patienter och samhället.

VD:s kommentar

Nobelpriset inspirerar och skapar möjligheter
Det är med glädje vi kan konstatera att James P. Allison och Tasuku Honjo får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för upptäckten av vissa proteiners förmåga att bromsa immunsystemet att angripa tumörceller. Deras upptäckt har möjliggjort utvecklingen av immunterapi där man med hjälp av nya läkemedel kan” lätta på bromsen” och därmed få kroppens egna immunförsvar att angripa tumörer. Cancerbehandling ger ofta allvarliga biverkningar och kan vara dyr och det är viktigt att veta att en terapi faktiskt fungerar. AroCells teknologi har potential att kunna mäta effekten av cancerterapi och flera av våra kliniska program inriktar sig på att visa detta samt att identifiera den kliniska nyttan av mätningen vilket beskrivs på nästa sida.

Under perioden har samtalen med Roche fortsatt. Vi samarbetar löpande genom att utbyta vetenskaplig information bland annat från våra kliniska program. Vi har också arbetat på bred front för att fortsätta dokumentera analytisk klinisk prestanda och samtidigt utöka våra möjligheter att kommersialisera teknologin och inleda diskussioner med internationella nyckelkunder så väl som potentiella distributörer.

AroCell har en enkel, robust och flexibel systemlösning för mätning av TK1 i blod
Utöver översiktsartikeln som AroCell publicerade under sommaren, som jämför olika tekniker för att mäta TK1 i blodet, har två vetenskapliga jämförelsestudier accepterats för presentation på ISOBM i november 2018. Den första i form av muntlig presentation och den andra i form av en poster.

Översiktsartikeln jämför olika tekniker och framhåller att AroCells teknologi är enkel och robust samt anpassad att implementeras på automatiserade ELISA system, som idag är standardutrustning i många kliniska laboratorier. Författarna menar också att TK1 mätning med AroCells TK 210 ELISA är användbar inte bara för blodmaligniteter utan även för solida tumörer.

I de nya jämförelsestudierna som kommer att presenteras i Hamburg, visar vi att analytisk prestanda korrelerar med andra tekniker när man mäter kliniska prover och utvärderar resultaten från patienter med hematologiska tumörsjukdomar. Den unika metoden att förbehandla proverna är viktig för att detta ska vara möjligt, vilket tidigare har visats gälla även för prover från bröstcancerpatienter. Sammanfattningsvis visar studierna att TK 210 ELISA är en enkel och robust teknologi som kan användas för mätning av TK1 koncentration i blod i kliniska sammanhang. Teknologin kan automatiseras på ett ”öppet” standard-system som är tillgängligt i många kliniska laboratorier.

Kliniska program med fokus på monitorering av terapi
AroCell har under en längre period fokuserat på fyra kliniska studier; Promix (prognostisk information och gradering av terapisvar vid bröstcancer), UCAN (prediktiv och prognostisk information vid blodmaligniteter), SÖS (prognostisk information vid prostatacancer), samt Sarcom (tidig upptäckt av återfall vid sarkom).

Datainsamlingen för Promix studien är slutförd och en del preliminära data publicerades i november förra året i samband med European Society Medical Oncology Congress i Singapore. Arbete pågår nu att analysera och sammanställa data för vetenskaplig publicering. Fokus ligger på att tidigt kunna avgöra cancerterapiers effektivitet med hjälp av TK1 monitorering.

Datainsamlingen för UCAN har också slutförts. Analys och publicering är nästa steg. Ett syfte med studien har varit att ge underlag till att undergruppera blodmaligniteter och att monitorera terapisvar så att behandlingen kan anpassas till varje patient.

I SÖS studien, som fokuserar på prostatacancer, har AroCell valt att fortsätta stödja den del som avser monitorering av läkemedelseffektivitet vid behandling av metastaserade patienter. Det finns ett stort medicinskt behov att med enkla robusta metoder, som ett blodprov, ge onkologer och urologer beslutsstöd för att avgöra om patienter svarar på insatt, och ofta dyr terapi. 

Sarkom är en ovanlig sjukdom. Sarkomstudien fortskrider men rekryteringen av de sista patienterna tar tid. Ytterligare prover har samlats in under kvartalet och vi bedömer att datainsamlingen kommer att avslutas i början på 2019. Därefter väntar analys och sammanställning av data.

Godkänt patent i USA ökar möjligheterna i USA
I oktober blev en av AroCells patentansökningar i USA godkänd vilket är mycket glädjande. Detta ökar AroCells attraktivitet vid diskussioner med framtida partners för den amerikanska marknaden vilket i sig är ett genombrott.

Fortsatt framåt med ny ledning
Vi arbetar vidare med att förbättra marknadsbearbetningen genom ett närmare samarbete med befintliga distributörer, selektivt utöka antal distributörer och knyta till oss nyckelkunder. Med Michael Brobjer som tillträdande VD och Anders Hultman som är på plats på deltid sedan i oktober har vi ett nytt mycket starkt ledningsteam från mitten av december.

Med uppdatering av bolagets affärsplan med förtydligad strategi och målbild, kommer den nya ledningen att fokusera på att genomdriva AroCells ambitioner. Jag ser fram emot att stödja den nya ledningen under en övergångsperiod med fortsatt fokus på kommersialisering, klinisk validering och ut licensering/partnerskap inom områden där vi kan uppfylla tydliga medicinska behov.

Johan von Heijne
Tf VD

 

Ekonomisk översikt och övriga upplysningar

Försäljning och rörelseresultat 1 juli – 30 september 2018 jämfört samma period 2017
Intäkterna under perioden var 162 TSEK (-)

EBITDA minskade 67 % från -2 554 till –4 276 TSEK. Resultatförsämringen är främst hänförlig till rekrytering av ny ledning och nedskrivning av lager.

Ekonomisk översikt och övriga upplysningar för perioden 1 januari – 30 september

Försäljning och rörelseresultat 1 januari – 30 september 2018 jämfört med samma period 2017
Intäkterna ökade med 293 TSEK till 782 TSEK.

EBITDA minskade 15 % från -10 386 till -11 922 TSEK. Resultatförsämringen är främst hänförlig till rekrytering av ny ledning och nedskrivning av lager.

Intäkter
Nettoomsättningen var under perioden 782 (293) TSEK.

Kostnad sålda varor
Kostnad sålda varor upp gick till 1 252 (72) TSEK. Lagret av färdiga varor har kostnadsförts för produkter som når sitt utgångsdatum under hösten med ett belopp om 959 (-) TSEK.

Rörelsens kostnader
För perioden uppgick rörelsens kostnader till 14 824 (11 731) TSEK. Detta utgörs till största del av balanseradeforsknings-och utvecklingskostnader som belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, om 3 372 (1 124) TSEK.

Marknads- och försäljningskostnader
Marknads- och försäljningskostnaderna för perioden uppgick till 4 664 (4 656) TSEK.

Administrationskostnader
Under perioden uppgick administrationskostnaderna till 3 124 (2 335) TSEK, det högre beloppet i perioden förklaras främst av ökade kostnader i samband med rekrytering av ny ledning.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnaderna för perioden uppgick till 7 036 (4 740) TSEK. Perioden belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, då produkten är färdigutvecklad och CE-märkt, om 3 372 (1 124) TSEK.

Kostnader för incitamentsprogram
Kostnaden för bolagets incitamentsprogram ingår i rörelsens kostnader. Delar av tilldelade personaloptioner kommer inte att realiseras då personerna inte längre är anställda i bolaget. Detta påverkade periodens resultat positivt med 221 (-) TSEK. Av de 221 TSEK för perioden utgör 17 (-) TSEK upplösning av tidigare gjord avsättning för sociala avgifter.

Kostnaderna för sociala avgifter kan komma att variera kvartalsvis till följd av förändring av underliggande börskurs för innevarande kvartal. Relaterade avsättningar redovisas som lång- och kortfristiga skulder.

Resultat
Periodens resultat upp­gick till -15 294 (-11 510) TSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på -0,54 (-0,40) SEK.

Skatt
Ingen skattekostnad redovisades för perioden (-). Bolagets redovisade ackumulerade underskottsavdrag enligt senast fastställd taxering år 2017 (som avser år 2016) uppgick till 49 904 TSEK. Bolagets underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa underskottsavdrag värderas först när bolaget etablerat en resultatnivå som företagsledningen bedömer sannolikt kommer att leda till skattemässiga överskott.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 554 (-12 288) TSEK för perioden.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till – (-318) TSEK för perioden.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28 892 (-50) TSEK för perioden, då bolaget tillfördes 34 947 TSEK före emissionskostnader uppgående till 6 055 TSEK genom företrädesemissionen i april 2018.

Periodens kassaflöde uppgick till 17 338 (-12 656) TSEK. Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 34 588 (20 196) TSEK och eget kapital till 60 072 (51 946) TSEK.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. AroCell har för närvarande ett personaloptionsprogram 2017/2020.

Nyemission
Företrädesemissionen i AroCell AB (publ) tecknades till cirka 45,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelse. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 procent, varav 85 procent tecknades med företrädesrätt. AroCell tillförs därmed 34 947 TSEK före emissionskostnader om 6 055 TSEK. Genom emissionen nyemitteras 10 752 939 aktier. Cirka 85 procent eller 9 100 227 aktier av emissionsvolymen tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Försäljning
Det finns alltid en risk att den produkt som bolaget utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och tiden till acceptans för produkten blir längre. Kvantiteten sålda produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad företaget har uppskattat i sina försäljningskalkyler.

Samarbetsavtal
Bolaget har flera licens- och samarbetsavtal. I den mån dessa samarbeten inte fungerar eller att något av avtalen av annat skäl upphör, finns en risk för negativa konsekvenser för såväl bolagets verksamhet som dess resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Branschen för utveckling av diagnostikmetoder är hårt konkurrensutsatt. AroCell är beroende av att dess produkt är kvalitets- och prismässigt konkurrenskraftig och av förmågan att få potentiella kunder att ersätta kända produkter eller metoder med AroCells. Det finns en risk att ökad konkurrens från befintliga och/eller framtida konkurrenter leder till negativa försäljnings- och resultateffekter för bolaget i framtiden.

Myndighetstillstånd och registrering
För att kunna marknadsföra och sälja medicinsk utrustning måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Till exempel påverkas AroCells verksamhet av den inom EU antagna förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (förordning 2017/746 IVDR). Nu gällande regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Det finns risk att AroCell, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I så fall finns risk att bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet i Bolaget är till stor del beroende av förmågan att erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. Det finns vidare en risk att Bolaget utan vetskap om det gör intrång i andras immateriella rättigheter och drabbas av krav på ersättning för det. Bolaget kan då även förbjudas vid vite att fortsätta använda sådana rättigheter.

Nyckelpersoner
Bolaget är ett litet och kunskapsintensivt företag och är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Om en eller flera nyckelpersoner väljer att lämna bolaget kan detta komma att medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Finansieringsbehov och kapital
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har företaget lyckats bra med finansieringen. Bolaget kan även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital.

Aktien
AroCell AB (publ) är sedan 30 juni 2016 listad på Nasdaq First North under AROC.

Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier till 39 427 445 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med samma principer som senaste årsredovisningen för 2017, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter

Johan von Heijne, tf VD
johan.vonheijne@arocell.com
0705-95 15 10
www.arocell.com
AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE
Organisationsnummer 556596-6107

Finansiell kalender

2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

2019-05-16 Delårsrapport 1, 2019

2019-05-16 Årsstämma 2019

2019-08-21 Delårsrapport 2, 2019

2019-11-15 Delårsrapport 3, 2019

 

Uppsala 14 november 2018

Claes Post
Ordförande
Staffan Eriksson
Ledamot
Agneta Franksson
Ledamot
Johan von Heijne
Ledamot, tf VD
Gunnar Steineck
Ledamot

 


 

Personaloptioner i tilldelning I kan lösas in under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Personaloptioner i tilldelning II kan lösas in under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.

Den nyemission som genomförts har medfört en omräkning av lösenpriset. Lösenpriset är omräknat till 6,6 kronor och varje option ger, efter omräkning, rätt att förvärva 1,02 aktier.

Transaktioner med närstående under 2018
Staffan Eriksson, styrelseledamot och en av grundarna av företaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. Ersättning uppgår till 360 (360) TSEK vilket har fakturerats av Lena Lindqvist Design AB som ägs av närstående. Johan von Heijne, styrelseledamot och tf vd från 1 juni, har fakturerat, från Healthcore AB, 584 (-) TSEK för utfört arbete. Agneta Franksson, styrelseledamot har fakturerat 135 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete genom bolaget Head2Head HB. Gunnar Steineck, styrelseledamot har fakturerat 55 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete. Inga andra arvoden eller ersättningar utöver styrelsearvoden har utgått till styrelseledamöter.

Arocell utser Michael Brobjer till ny VD

Michael Brobjer har utsetts till ny VD hos AroCell och börjar sin anställning den 8 december 2018. Michael kommer att tillföra AroCell värdefull kompetens genom sin breda erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin.

Michael Brobjer har lång erfarenhet från ledande positioner inom läkemedels- och biotech-företag, som Pharmacia & Upjohn och Biovitrum. Han har också varit marknadschef och ansvarig för Business Life Science inom APL, som erbjuder företag kontraktservice inom Life Science, och nu senast VD för Karessa och Karessa Holding. Michael har en stark och målinriktad profil med fokus på ledarskap och kommunikation. Hans erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och företagsbyggande kommer väl tillpass i rollen som Arocells VD.

”Vi är mycket glada och förväntansfulla att Michael Brobjer börjar hos oss som VD. Hans gedigna erfarenhet av Life Science och entusiastiska ledarstil kommer att bidra till att fortsätta etablera AroCells CE-märkta produkter på marknaden, liksom att utveckla bolagets kliniska program och kommersialiseringsstrategi. Med Michael som VD tillsammans med den nyligen genomförda rekryteringen av Anders Hultman som CFO har företaget fått en spännande och driven ledarduo.” Claes Post styrelseordförande Arocell.

”Jag ser mycket fram emot att börja på AroCell. Min bedömning är att det finns en stor potential i bolaget och det känns verkligen spännande att ta del av och leda bolagets fortsatta utveckling. AroCell har en teknologi som har potential att bidra till ökad nytta för både patiener och vårdgivare genom monitorering av tumörutveckling,” säger Michael Brobjer, AroCells tillträdande VD.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

 

Ladda ner som PDF

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 23 oktober. 2018 kl. 15:45.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

AroCell AB announces the appointment of a new CEO

Michael Brobjer has been appointed new CEO of AroCell and will join the company December 8, 2018. Mr.Brobjer will provide AroCell with valuable expertise through his extensive experience in the pharmaceutical and biotechnology industry.

Michael Brobjer has long experience from leading positions in pharmaceutical and biotech companies, such as Pharmacia & Upjohn and Biovitrum. He has also held the position as Marketing Manager and Responsible for Business Life Science within APL, which offers companies contract services in Life Science, and now last CEO of Karessa and Karessa Holding. Michael has a strong profile focusing on leadership and communication. His experience in strategic development and corporate construction is well suited to the role of AroCell’s CEO.

“We are very pleased that Michael Brobjer is joining us as CEO. His solid experience of Life Science and enthusiastic leadership style will help to establish AroCell’s CE-labeled products on the market, as well as to develop the company’s clinical programs and commercialization strategy. With Michael as CEO together with the recent recruitment of Anders Hultman as CFO, the company will have an exciting and driven leadership duo ” said Claes Post, Chairman AroCell.

“I´m looking forward to start at AroCell. My assessment is that there is a great potential in the company and it feels really exciting to take part and lead the company’s continued development. AroCell has a technology that has the potential to contribute to increased benefit for both patients and healthcare providers through monitoring tumor development, “said Michael Brobjer.

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46(0)705-95 15 10
E-mail: johan.vonheijne@arocell.com

 

Download as PDF

 

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, October 23, 2018 at 15:45.

About AroCell

AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

 

Patent godkänt på den amerikanska marknaden

AroCell meddelar idag att det amerikanska patentverket har godkänt och utfärdat AroCells patent US 10,100,128 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.

Patentet avser AroCells monoklonala antikroppar som möjliggör en specifik och känslig koncentrationsmätning av tymidinkinas 1 i blod.

” Detta stärker vår patentposition i USA och ökar AroCells möjligheter att göra affärer i USA via partners och direkt. Vi arbetar nu vidare med vår patentportfölj för att ytterligare skydda och bredda vår affär”, säger Johan von Heijne.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tillförordnad VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Johan von Heijnes försorg, den 17 oktober, 2018 kl. 08:30

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Patent granted in the US

AroCell announced today that the U.S. Patent and Trademark Office has granted AroCell´s patent US 10,100,128 titled ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.

The patent refers to AroCell’s proprietary monoclonal antibodies that enable the specific and sensitive measurement of Thymidine Kinase 1 in blood.

” We are delighted that the U.S. Patent and Trademark Office has granted the US patent. This reinforces our patent position in the U.S. and increases AroCell’s attractiveness as business partner. We will now continue to develop our portfolio of proprietary assets to further expand its business opportunities abroad” says Johan von Heijne.

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46(0)705-95 15 10
E-mail: johan.vonheijne@arocell.com

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, at 08.30 on October 17, 2018.

About AroCell

AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

Ytterligare ett abstract som visar värdet av AroCells provberedningssteg i samband med diagnostik har accepterats av ISOBM inför mötet i Hamburg

AroCell meddelar idag att ytterligare ett abstract har accepterats av ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) för presentation som poster vid organisationens årliga konferens i Hamburg den 24-27 november 2018.

Studien med titeln Molecular forms of serum thymidine kinase 1 in hematological malignancies determined with the AroCell TK 210TM ELISA,” visar hur viktigt AroCells sample dilution buffer (”SDB”) är vid provberedning av kliniska prover. SDB är en del av AroCells produkt och används i ett provberedningssteg som förbättrar testets känslighet.

“Resultaten från studien konfirmerar att AroCells TK210 ELISA teknik reducerar ospecifik detektion av TK1 i prover från friska blodgivare. Detta innebär att vi bättre kan skilja på prover från sjuka och friska när AroCells provberedningsmetod används. Därmed ökar värdet av testet i diagnostiska sammanhang”, säger Professor Eriksson, chef för AroCells Forskning och Utveckling.

Utöver posterpresentation som nämns ovan, kommer bolaget på samma konferens att göra en muntlig presentation där resultat som visar funktionell prestanda och jämför TK 210 ELISA med metoder som är baserade på enzymaktivitet.

Båda dessa presentationer bekräftar att TK 210 ELISA är ett värdefullt test för att diagnostisera och monitorera behandling av hematologiska maligniteter, samt bröstcancer som tidigare har beskrivits (Tumor Biology, 2016). TK 210 ELISA är ett känsligt, specifikt och robust test. Testet är lätt att använda och kan anpassas till automatiserade ELISA-plattformar som är vanligt förkommande på kliniska rutinlaboratorier.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 08.40.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

A second abstract accepted at ISOBM in Hamburg demonstrating enhanced diagnostic value when using AroCell’s proprietary sample preparation method

AroCell AB announces today that a second abstract has been accepted by ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) for poster presentation at the annual meeting in Hamburg, Germany November 24-27, 2018.

The study, entitled Molecular forms of serum thymidine kinase 1 in hematological malignancies determined with the AroCell TK 210TM ELISA,” confirms the importance and significance of using AroCell’s proprietary sample dilution buffer included in TK 210 ELISA for pre-treatment of samples. The sample preparation step is clearly improving the diagnostic value when quantifying the concentration of thymidine kinase in serum samples from subjects with hematological malignancies.

“These results show that AroCell’s TK 210 ELISA technique reduces the unspecific detection of TK1 in samples from healthy blood donors, thus improving the diagnostic value of the test. We are confirming the improved discrimination between hematological malignancies and healthy blood donors using the AroCell’s sample preparation method,” says Professor Eriksson, head of R&D at AroCell.

In addition to the poster presentation above, the company will, in an oral presentation session at ISOBM, present results from a performance evaluation of TK 210 ELISA and activity-based methods, as earlier communicated.

These two presentations comfirm that TK 210 ELISA is a valuable tool in the management of hematological malignancies, as well as of breast cancer as, previously described (Tumor Biology, 2016). The test is sensitive, specific and robust. The ELISA format is well suited for implementation on automated ELISA platforms which are already installed at many routine clinical laboratories.

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, at 08.40 on October 9,2018.

Download as PDF

 

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that is developing standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. The AroCell share (AROC) is listed on Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

For more information, please see www.arocell.com.

TK 210 ELISA jämfört med andra metoder

En ny studie som jämför TK 210™ ELISA med aktivitetsbaserade assays utvecklade att mäta TK1 i serum, visar en hög korrelation mellan metoderna när prover från personer med hematologiska maligniteter analyseras. Studien kommer att presenteras på ISOBM i Hamburg, november 2018.

Ett abstract med titeln ” A performance evaluation of three currently used thymidine kinase 1 assays in sera from patients with hematological malignancies shows high concordance”, författat av Staffan Eriksson et al., har accepterats och kommer att presenteras vid ISOBM (International Society of Onkologi and BioMarkers) kongressen i Hamburg den 24-27 november 2018.

Studien visar funktionell prestanda och jämför TK 210 ELISA med metoder som är baserade på enzymaktivitet, såsom LIAISON® Thymidine Kinase och 3H-dThd phosphorylation metoden. Studien är baserad på mätning av TK1 koncentration i serumprover från personer med hematologiska maligniteter och friska bloddonatorer. Resultaten visar att TK 210 ELISA har likvärdig funktionell prestanda som LIAISON Thymidine Kinase och 3H-dThd phosphorylation metoden.

Författarna konstaterar att TK 210 ELISA är ett värdefullt test för att diagnostisera och monitorera behandling av hematologiska maligniteter, och även bröstcancer som tidigare har beskrivits (Tumor Biology, 2016). TK 210 ELISA korrelerar inte bara med andra väl kända metoder, utan är också robust, lätt att använda och kan anpassas till automatiserade high throughput ELISA-plattformar.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 18 september. 2018 kl. 11.30.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

TK 210 ELISA jämfört med andra metoder (PDF)

 

TK 210 ELISA compared to other methods

A new study comparing TK 210™ ELISA from AroCell with activity-based assays for the measurement of TK1 in serum shows high correlation between methods when samples from subjects with hematological malignancies are compared. The study will be presented at ISOBM in Hamburg in November 2018.

An abstract entitled “A performance evaluation of three currently used thymidine kinase 1 assays in sera from patients with hematological malignancies shows high concordance”, by Staffan Eriksson et al., has been accepted for oral presentation at the ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) congress in Hamburg, Germany November 24-27, 2018.

The study presents results from a performance evaluation of TK 210 ELISA and activity-based methods, e.i. LIAISON® Thymidine Kinase, and 3H-dThd phosphorylation, by using serum samples from subjects with hematological malignancies and healthy blood donors. The results shows that TK 210 ELISA has similar performance compared to the LIAISON Thymidine Kinase and the 3H-dThd phosphorylation assays when measuring TK1 in serum.

The authors conclude that TK 210 ELISA is a valuable tool in the management of hematological malignancies, as well as in breast cancer as previously described (Tumor Biology, 2016). While TK 210 ELISA delivers the same result as activity-based methods, it is robust, easy-to-use and can be adapted to automated high throughput ELISA platforms.

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, at 11.30 on September 18,2018.

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that is developing standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. The AroCell share (AROC) is listed on Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

For more information, please see www.arocell.com.

TK 210 ELISA compared to other methods (PDF)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Väsentliga händelser under perioden

 • Studien” The thymidine kinase 1 (TK1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?” presenteras på AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, i april 2018.
 • AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics, ett av världens största diagnostikbolag med fokus på cancer.
 • Bolagets företrädesemission övertecknades med 129%, varav 85 % tecknades med företrädesrätt. AroCell tillfördes ca 35 miljoner kronor före och ca 29 miljoner efter.
 • Johan von Heijne utsågs till tillförordnad VD då tidigare VD beslutat lämna AroCell.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Anders Hultman utsågs till ny CFO att efterträda Ann Hammarstrand som har beslutat lämna AroCell.
 • AroCell publicerade en ny vetenskaplig översiktsartikel, Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker som belyser den unika fördelen med TK 210™ ELISA som kan användas för analys inte bara av hematologiska maligniteter, utan även solida tumörer.
 • AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 avseende ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.

Sammanfattning av perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 621 (293) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
 • Periodens förlust uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
 • Operativt kassaflöde för perioden uppgick till –7 009 (-8 061) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (-0,27) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 39 207 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Johan von Heijne, klockan 08:30 CET den 31 augusti 2018.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidin Kinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

 

AroCells vision, affärsidé och övergripande mål
AroCells vision är att vår biomarkör thymidine kinase (TK1) och våra patenterade teknologier standardmässigt ska användas som diagnostisk biomarkör i syfte att förbättra vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells teknologi ger ett mått på celldelning och cellsönderfall vilka ger förhöjda nivåer av TK1 i blodet. Testet kan identifiera tecken på olika cancersjukdomar, i synnerhet lymfom och leukemier, men även solida tumörer. Vi brukar tala om att TK1 är en bred biomarkör, till skillnad från en specifik. För att förverkliga vår vision har AroCell utvecklat en produkt, TK 210™ ELISA, som vi producerar och säljer till kliniska, akademiska och industriella forskningslaboratorier. Vi gör därmed vår teknologi tillgänglig i ett CE-märkt kvalitetsformat att användas av kliniker, forskare och av utvecklare av läkemedel.

Det finns flera medicinska syften att mäta koncentrationen av proteinet TK1 i blod:

 • att tidigt upptäcka en tumörsjukdom och förstå hur allvarlig den är,
 • att tidigt mäta effekten av ett läkemedel,
 • att tidigt detektera återfall av en cancer, och
 • att följa kronisk sjukdom över tid, exempelvis aktiviteten hos en leukemi.

TK1 bestämning i blod kan därmed användas för att effektivt bestämma effekten av läkemedel och bidra till en förbättrad vård och livskvalitet för cancerpatienter.

AroCells målsättning är att kliniskt validera och kommersialisera TK 210 ELISA och vår patenterade teknologi inom indikationsområdet onkologi. Vi vill identifiera de medicinska behov som AroCells teknologi bäst kan möta och därmed skapa nytta i läkemedelsutveckling, för cancervården, patienter och samhället.

VD:s kommentar

En händelserik vår och sommar
Utöver att teckna licensavtalet med Roche Diagnostics, har flera av de kliniska studier som AroCell medverkar i avslutats. Arbetet att analysera och publicera resultaten har nu accelererats. AroCell har prioriterat studier inom hematologi (tumörer i blodbildande organ) och bröstcancer under perioden. Under våren genomförde bolaget en nyemission som inbringade ytterligare 29 MSEK i rörelsekapital. Bolagets styrelse initierade också arbetet att rekrytera en VD och CFO. AroCell har också publicerat en ny översiktsartikel samt meddelats att det amerikanska patentverket avser godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999.

Licensering och Partnerskap – Roche avtalet
Vi är mycket nöjda med att vi tecknat ett globalt icke-exklusivt licensavtal med världens största Biotechbolag F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är marknadsledare inom diagnostik och diagnostikdelen har en omsättning på drygt 100 miljarder SEK och en global marknadsandel runt 20%. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning.

Enligt marknadsrapporten, Kalorama Information, 6:e utgåvan 2016, har biomarkörer inom cancerområdet en stor spridning i marknadsvärde. Bland etablerade biomarkörer uppgår marknadsvärdet från någon miljon euro upp till en miljard euro för den mest använda markören, PSA. Det tar normalt tre till fyra år att utveckla nya biomarkörer för lansering på den här typen av helautomatiska system.

Roche har för avsikt att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet TK 1 i blod anpassat till Roches helautomatiserade och modulbaserade cobas® system. Roche kommer att ansvara för utveckling, klinisk validering och kommersialisering av testet. Utöver licensavtalet utarbetar AroCell och Roche nu innehållet i ett gemensamt utvecklingssamarbete där parterna är överens om att AroCell kommer att bidra med sitt molekylärbiologiska och kliniska kunnande inom specifika cancerområden.

AroCell har genom licensavtalet och det framtida samarbetet med Roche mycket goda förutsättningar att göra TK1 till en standard biomarkör inom diagnostik och behandling främst på analysplattformar avsedda för större centrallaboratorier. Vi har dock för avsikt att söka flera partners med access till andra marknadssegment.

Dessutom är det glädjande med nyheten att amerikanska patentverket avser godkänna vår patentansökan. Patentet kommer att skydda AroCells unika antikroppar som möjliggör en bra och känslig metod för koncentrationsmätning av TK1 i blod. Detta stärker AroCells och våra partners möjligheter att göra affärer på den amerikanska marknaden.

Kommersialisering – Egna kanaler och distributörer
Under sommaren har ett intensivt arbete att strukturera och följa upp försäljningsaktiviteter inletts. Vi är inte nöjda med försäljningsresultatet varför vi beslutat att skriva ned kSEK 960 i lager för produkter som når sitt utgångsdatum under hösten.

Under sommaren har vi infört aktivt ”sales management”. Vi kommer att också att utöka antalet distributörer och förbättra samordning av marknadsaktiviteter mellan AroCell och distributörer under kommande kvartal. Vi har också påbörjat arbetet med en förbättrad digital kommunikationsplattform.

Klinisk validering
AroCell har under en längre period fokuserat på fyra kliniska studier; Promix (prognostisk information och gradering av terapisvar vid bröstcancer), UCAN (prediktiv och prognostisk information vid blodmaligniteter), SÖS (prognostisk information vid prostatacancer), samt Sarcom (tidig upptäckt av återfall vid sarkom).

Datainsamlingen för Promix studien är slutförd och en del preliminära data har publicerats i samband med European Society Medical Oncology Congress i Singapore, i november förra året. Arbete pågår nu med analys av data för publicering inom kommande period. Ett fokus gäller att tidigt avgöra med hjälp av TK1 mätningar cancerläkemedels effektivitet.

Datainsamlingen för UCAN har också slutförts och analys och publicering är nästa steg. Ett syftet med studien är att undergruppera blodmaligniteter så att behandlingen kan anpassas till varje patient bättre än idag.

I SÖS som fokuserar på prostatacancer, har vi kommit till ett vägskäl. Under hösten ska insamlad patient data analyseras och resultat summeras. Vi får lov att återkomma till vad detta innebär för AroCell.

Datainsamling pågår i Sarcomstudien. Sarkom är en ovanlig sjukdom och rekryteringen av de sista patienterna tar tid. Vi bedömer att datainsamlingen kommer att avslutas i slutet på året eller i början på 2019.

Nya publikationer – Jämförelser med andra tekniker
Under sommaren publicerade AroCell en översiktsartikel som jämför olika tekniker för att mäta TK1 i blodet. Vi gladde oss åt att flera hundra nedladdningar av artikeln gjordes under de första veckorna efter publiceringen på nätet. Artikeln visar på fördelar med TK210 ELISA så som att den är enkel och robust att använda, och att testet är användbart inte bara för blodmaligniteter utan även för solida tumörer. Ytterligare jämförelsestudier är på väg och vi får anledning att återkomma till dessa inom kort.

Företrädesemissionen – Fulltecknad
Under andra kvartalet slutförde AroCell en företrädesemission som tecknades till cirka 45 MSEK inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtagandena behövde därför inte tas i anspråk. Teckningsgraden var 129% och 85% av aktierna tecknades med företrädesrätt. Emission tillförde bolaget närmare 29 MSEK efter emissionskostnader.

Ny CFO på plats – Fokus på genomförande och värdeskapande
Under sommaren har arbetet att identifiera en ny VD samt CFO för AroCell fortskridit. Som tidigare har meddelats kommer Anders Hultman att börja hos oss under hösten och tillträda rollen som CFO för AroCell den första december. Under hösten avser AroCells styrelse också att presentera en permanent VD.

Vi ser fram emot att fortsätta att fokusera på kommersialisering, klinisk validering och ut licensering/partnerskap samt snabbhet i genomförande.

Johan von Heijne
Tf VD

Ekonomisk översikt och övriga upplysningar för perioden 1 januari – 30 juni 

Intäkter
Nettoomsättningen var under perioden 621 (293) TSEK.

Kostnad sålda varor
Kostnad sålda varor upp gick till 976 (72) TSEK. Lagret av färdiga varor har kostnadsförts för produkter som når sitt utgångsdatum under hösten med ett belopp om 959 (-) TSEK.

Rörelsens kostnader
För perioden uppgick rörelsens kostnader till 9 539 (8 052) TSEK. Detta utgörs till största del av forsknings-och utvecklingskostnader som belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, om 1 124 (-) TSEK.

Marknads- och försäljningskostnader
Marknads- och försäljningskostnaderna för perioden uppgick till 3 294 (3 682) TSEK. Den lägre kostnaden förklaras av lägre personalkostnader under 2018.

Administrationskostnader
Under perioden uppgick administrationskostnaderna till 2 013 (1 688) TSEK, det högre beloppet i perioden förklaras främst av ökade kostnader i samband med att tidigare VD valt att lämna bolaget.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnaderna för perioden uppgick till 4 232 (2 682) TSEK. Perioden belastas med avskrivningar, avseende tidigare aktiverade utvecklingskostnader, om 1 124 (-) TSEK.

Kostnader för incitamentsprogram
Kostnaden för bolagets incitamentsprogram ingår i rörelsens kostnader och påverkade periodens resultat negativt med 115 (-) TSEK. Av de 115 TSEK för perioden utgör 81 (-) TSEK av avsättningar för sociala avgifter.

Kostnaderna för sociala avgifter kan komma att variera kvartalsvis till följd av förändring av underliggande börskurs för innevarande kvartal. Relaterade avsättningar redovisas som lång- och kortfristiga skulder.

Resultat
Periodens resultat upp­gick till -9 894 (-7 831) TSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på -0,35 (-0,27) SEK.

Skatt
Ingen skattekostnad redovisades för perioden (-). Bolagets redovisade ackumulerade underskottsavdrag enligt senast fastställd taxering år 2017 (som avser år 2016) uppgick till 49 904 TSEK. Bolagets underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa underskottsavdrag värderas först när bolaget etablerat en resultatnivå som företagsledningen bedömer sannolikt kommer att leda till skattemässiga överskott.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 009 (-8 061) TSEK för perioden.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till – (-318) TSEK för perioden.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28 967 (-50) TSEK för perioden, då bolaget tillfördes 34 947 TSEK före emissionskostnader uppgående till 5 980 TSEK genom företrädesemissionen i april 2018.

Periodens kassaflöde uppgick till 21 958 (-8 429) TSEK. Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 39 207 (24 423) TSEK och eget kapital till 65 786 (55 624) TSEK.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. AroCell har för närvarande ett personaloptionsprogram 2017/2020.

Nyemission
Företrädesemissionen i AroCell AB (publ) tecknades till cirka 45,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelse. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 procent, varav 85 procent tecknades med företrädesrätt. AroCell tillförs därmed 34 947 TSEK före emissionskostnader om 5 980 TSEK. Genom emissionen nyemitteras 10 752 939 aktier. Cirka 85 procent eller 9 100 227 aktier av emissionsvolymen tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Försäljning
Det finns alltid en risk att den produkt som bolaget utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och tiden till acceptans för produkten blir längre. Kvantiteten sålda produkter kan då, framför allt under den första tiden, bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad företaget har uppskattat i sina försäljningskalkyler.

Samarbetsavtal
Bolaget har flera licens- och samarbetsavtal. I den mån dessa samarbeten inte fungerar eller att något av avtalen av annat skäl upphör, finns en risk för negativa konsekvenser för såväl Bolagets verksamhet som dess resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Branschen för utveckling av diagnostikmetoder är hårt konkurrensutsatt. AroCell är beroende av att dess produkt är kvalitets- och prismässigt konkurrenskraftig och av förmågan att få potentiella kunder att ersätta kända produkter eller metoder med AroCells. Det finns en risk att ökad konkurrens från befintliga och/eller framtida konkurrenter leder till negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Myndighetstillstånd och registrering
För att kunna marknadsföra och sälja medicinsk utrustning måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Till exempel påverkas AroCells verksamhet av den inom EU antagna förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (förordning 2017/746 IVDR). Nu gällande regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Det finns risk att AroCell, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I så fall finns risk att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet i Bolaget är till stor del beroende av förmågan att erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. Det finns vidare en risk att Bolaget utan vetskap om det gör intrång i andras immateriella rättigheter och drabbas av krav på ersättning för det. Bolaget kan då även förbjudas vid vite att fortsätta använda sådana rättigheter.

Nyckelpersoner
Bolaget är ett litet och kunskapsintensivt företag och är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Om en eller flera nyckelpersoner väljer att lämna Bolaget kan detta komma att medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Finansieringsbehov och kapital
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har företaget lyckats bra med finansieringen. Bolaget kan även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital.

Aktien
AroCell AB (publ) är sedan 30 juni 2016 listad på Nasdaq First North under AROC.

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier till 39 427 445 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med samma principer som senaste årsredovisningen för 2017, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter

Johan von Heijne, tf VD
johan.vonheijne@arocell.com
0705-95 15 10
www.arocell.com
AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE
Organisationsnummer 556596-6107

Finansiell kalender
2018-11-13 Delårsrapport 3 – 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Uppsala 31 augusti 2018

Claes Post
Ordförande
Staffan Eriksson
Ledamot
Agneta Franksson
Ledamot
Johan von Heijne
Ledamot, tf VD
Gunnar Steineck
Ledamot

 

 

 

 

 

Personaloptioner i tilldelning I kan lösas in under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Personaloptioner i tilldelning II kan lösas in under perioden 2019-01-01 – 2020-12-31.

Den nyemission som genomförts har medfört en omräkning av lösenpriset. Lösenpriset är omräknat till 6,6 kronor och varje option ger, efter omräkning, rätt att förvärva 1,02 aktier.

Transaktioner med närstående under 2018
Staffan Eriksson, styrelseledamot och en av grundarna av företaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. Ersättning uppgår till 240 (240) TSEK vilket har fakturerats av Lena Lindqvist Design AB som ägs av närstående. Johan von Heijne, styrelseledamot och tf vd från 1 juni, har fakturerat, från Healthcore AB, 200 (-) TSEK för utfört arbete. Agneta Franksson, styrelseledamot har fakturerat 131 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete genom bolaget Head2Head HB. Gunnar Steineck, styrelseledamot har fakturerat 11 (-) TSEK avseende utfört konsultarbete. Inga andra arvoden eller ersättningar utöver styrelsearvoden har utgått till styrelseledamöter.

 

Anders Hultman ny CFO för AroCell

Anders Hultman har utsetts till ny Chief Financial Officer hos AroCell från december, 2018. Anders kommer att tillföra AroCell både finansiell kompetens och affärsmannaskap.

Anders Hultman, född 1974, kommer närmast från Calliditas Therapeutics AB (före detta Pharmalink) där han verkat som CFO och senast som finance director med ansvar att koordinera bolagets IPO och listning på NASDAQ Stockholm Main Market. Anders är ekonom och har tidigare haft ledande befattningar inom Datametrix, ett dotterbolag till Tele2, samt operativa roller inom Tele2 AB. Anders har en bred erfarenhetsprofil, är väl förtrogen med NASDAQs regelverk och har en dokumenterad förmåga att få saker gjorda.

”Anders har mycket energi, en förmåga att kombinera kunskap och affärsmässighet, och håller koll både på siffrorna och affärerna. Vi i styrelsen är övertygade om att Anders kommer att kunna bidra till ökad affärsmässighet och tempo i genomförandet av affärsplanen” kommenterar Claes Post, ordförande i AroCell AB.

Anders Hultman har också en bakgrund som affärsjournalist på Reuters.

För ytterligare information:

Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 30 augusti. 2018 kl. 15.45.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

Patent förstärker AroCells möjligheter på den amerikanska marknaden

Download as PDF (English)

Ladda ner som PDF (Svenska)

AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser att godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”. Patentansökan avser AroCells monoklonala antikroppar som möjliggör en specifik och känslig koncentrationsmätning av tymidinkinas 1 i blod.

”Det är glädjande att det amerikanska patentverket har meddelat att de avser godkänna vår patentansökan, säger Johan von Heijne, tf VD AroCell. Detta stärker vår patentposition i USA och ökar AroCells attraktivitet som licenspartner. Vi arbetar nu vidare med vår patentportfölj för att ytterligare skydda och bredda vår affär”, fortsätter von Heijne.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tillförordnad VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Johan von Heijnes försorg, den 29 augusti, 2018 kl. 15:15

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

Patent reinforces AroCell’s opportunities in the US market

AroCell AB has received a Notice of Allowance stating that the U.S. Patent and Trademark Office intends to grant the company’s patent application no. 15/105,999 titled ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”.

The patent application relates to AroCell’s proprietary monoclonal antibodies that enable the specific and sensitive assay of Thymidine Kinase 1.

” We are delighted that the U.S. Patent and Trademark Office has informed us of their intention to grant our patent application”, says Johan von Heijne, Acting CEO, AroCell. “This reinforces our patent position in the U.S. and increases AroCell’s attractiveness as a licensing partner. We continue to work with our patent portfolio to protect our assets and broaden our business opportunities” states Mr. von Heijne.

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46(0)705-95 15 10
E-mail: johan.vonheijne@arocell.com

AroCell is obliged to make pubic this information pursuant to the EU Market Abuse Regulation. This information was submitted for publication through the agency of Johan von Heijne, at 15.15 on August 29,2018.

2018-08-29 Patent reinforces AroCell’s opportunities in the US market (PDF)

About AroCell

AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210™ ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North with Redeye AB as Certified Adviser.

 

New Publication from AroCell AB Demonstrating the Value of Thymidine Kinase 1 as a Tumor Biomarker

A new review article has been published, Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker, that analyses and summarizes recent publications describing research on TK1 as a biomarker, with particular focus on the application of TK1 immunoassays to the study of solid tumors.

In the publication, the authors, Kiran Jagarlamudi, PhD and Research Manager at AroCell, and Martin Shaw, AroCell’s Business Development Manager, analyse and summarize recent literature on TK1 as a tumor biomarker and present ideas and possibilities for its application in drug discovery and clinical studies.

Professor Eriksson, Scientific Director of AroCell, comments: “Thymidine kinase 1 (TK1) has long been known as a valuable biomarker for determination of cell proliferation related to malignant diseases. However, no comprehensive reviews on the application of TK1 as biomarker have been published in recent years and the earlier studies are mostly concentrated on TK1 in hematologic cancers”.

Moreover, the older enzyme activity-based methods had drawbacks which made them less suitable for assaying the TK1 forms found in subjects with solid tumors. The new generation of immunoassays, have resolved many of these challenges and have opened up new possibilities for TK1 as a valuable biomarker in solid tumor diseases.

TK1 is showing great potential as a predictive biomarker for how to optimize new and established therapies for many forms of cancer.

This is a timely and relevant review which is demonstrated by that the article was downloaded more than 300 times in the first weeks that it was available on line.

The review article may be found on PubMed at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30039979
and will be published in print in the September 2018 edition of Biomarkers in Medicine (www.futuremedicine.com/journal/bmm).

For more information:
Johan von Heijne, Acting CEO
Telephone: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Ladda ner som PDF

 

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that is developing standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein levels in a blood sample. The TK 210 ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of tumor disease during the monitoring of the disease. The AroCell share (AROC) is listed on Nasdaq First North. For more information, please see www.arocell.com.

AroCell rekryterar ny CFO

Ann Hammarstrand har valt att avsluta sin roll som CFO för nya utmaningar utanför AroCell.

Ann Hammarstrand har valt att avsluta sin roll som CFO för att söka nya utmaningar utanför AroCell. ”Jag vill tacka Ann för hennes ambitiösa och noggranna arbete för AroCell och samtidigt önska henne lycka till i framtida utmaningar”, säger Johan von Heijne, tf VD och styrelseledamot i AroCell. Processen att hitta en ersättare är i full gång. Ann Hammarstrand slutar som CFO under hösten2018.

Arocell har under året etablerat flera kommersiella partners så som sydkoreanska Green Cross Cell och nu senast framgångsrikt licenserat ut teknologin till ett av världens största diagnostik företag Roche Diagnostics.

”Det finns en betydande potential AroCells teknologi och affärsrelationer”, säger Claes Post, styrelseordförande i AroCell AB. ”Bolaget vill nu accelerera kommersialiseringen genom att fördjupa de befintliga och etablera nya partnerskap. Bolaget har också för avsikt att bredda tillämpningarna för TK1 analys. Styrelsen avser presentera en ny permanent ledning under hösten med rätt profil att realisera Arocells fulla potential”, fortsätter Claes Post.

För ytterligare information:

Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, Tillförordnad VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 10 juli. 2018 kl. 08.00

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

2018-06-15 Kommuniké från årsstämma

Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2018

Vid dagens årsstämma i AroCell AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per den 31 december 2017.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad förlust om 67 641 564 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och inga suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 250 000 kronor och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman omvalde Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck. Stämman valde Claes Post till ordförande.

Revisor

Till revisorer valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Det beslöts att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att fastställa Instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade att bolagsordningen ändras så att den lyder;

 • Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
 • Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor
 • Antalet aktier ska uppgå till lägst 13 750 000 och högst 55 000 000.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas får inte överstiga 394 274,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning på 10 procent beräknat mot det nuvarande aktiekapitalet. Vidare beslutades om ett bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

För ytterligare information,

Tf VD, Johan von Heijne
johan.vonheijne@arocell.com
+46 70 595 15 10

Informationen ovan lämnades för offentliggörande, via Johan von Heijne, den 15 juni 2018 kl. 15.15 (CET).

2018-06-15 Kommuniké från årsstämma (PDF)

Presentation årsstämma 2018 AroCell AB (publ) (PDF)

 

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

Arocell rekryterar ny VD

Jan Stålemark har beslutat att lämna sin roll som VD för Arocell AB. Styrelsen har initierat en process att rekrytera en ny VD för Arocell. Johan von Heijne, idag ledamot av styrelsen, har utsetts till tillförordnad VD från och med 1 juni och tills dess en ny VD har tillsats.

Jan Stålemark har meddelat styrelsen att han efter fyra år önskar lämna sitt uppdrag som VD för Arocell AB. Jan kommer att bistå bolaget under en övergångsperiod. Arocell har under flera år arbetat med att utveckla, kommersialisera och etablera bolagets teknik, som är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK1 produceras i samband med att cancerceller delar sig och dör, då det frigörs i blodet.

Baserat på den patenterade tekniken har Arocell under Jan Stålemarks ledning kommersialiserat ett ELISA kit, TK 210™ ELISA, etablerat flera kommersiella partners så som sydkoreanska Green Cross Cell och nu senast framgångsrikt licenserat ut teknologin till ett av världens största diagnostik företag, Roche Diagnostics.

”Jan har under sina 4 år hos Arocell bidragit starkt till att kommersialisera Arocells teknologi och skapa framtida affärsmöjligheter för bolaget och vi önskar honom nu lyckat till i sin fortsatta karriär”, kommenterar Arocells styrelseordförande Professor Claes Post.

Bolagets strategi kvarstår. Arocell kommer därmed fortsatt att genom kliniska studier validera teknologins tillämpning inom diagnostik, kommersialisera den med hjälp av bolagets egen produkt TK 210™ ELISA, via distributionspartners och affärsutvecklingsinitiativ så som utlicensering och partnerskap. Arocells portfölj av kliniska studier kommer att profileras ytterligare genom att validera TK1 för användning inom olika cancerformer samt andra potentiella användningsområden.

”Det finns en betydande potential för Arocells teknologi. Bolaget avser nu att accelerera kommersialiseringen genom att fördjupa avtalen med Roche Diagnostics och Green Cross Cell, samt etablera nya partnerskap. Bolaget har också för avsikt att bredda tillämpningarna för TK1 analys med den egna CE-märkta produkten. En rekryteringsprocess av ny VD har startats. Styrelsen kommer att presentera en ny VD med optimal profil att realisera Arocells fulla potential under hösten”, fortsätter Claes Post.

Johan von Heijne, som tillsätts som tillförordnad VD, har tidigare varit VD för Biolin Scientific, ett av Ratos portföljbolag. Han har också arbetat för bioteknikföretaget GE Healthcare Life Sciences där han senast mellan 2008 och 2012 var General Manager för affärsområdet Research Products. Johan har också haft ledande befattningar vid Biacore, Radi Medical samt SEB Enskilda Corporate Finance där han var finansiell rådgivare. Johan har både djup strategisk och bred operativ erfarenhet och en dokumenterad förmåga att få saker gjorda. Johan är ledamot i styrelsen för Arocell AB.

För ytterligare information:
Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, Styrelseledamot
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 22 maj. 2018 kl. 08:59.

2018-05-22 Rekryterar ny VD (PDF)

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Sista dag för handel med BTA den 22 maj 2018

Företrädesemissionen som avslutades i april 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med AroCell BTA (betald tecknad aktie) är den 22 maj 2018 och stoppdagen är den 24 maj 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 maj 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 942 744,50 kronor fördelat på 39 427 445 aktier.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Ladda ner som PDF

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Kallelse till årsstämma i Arocell AB (publ)

Aktieägarna i AroCell AB (publ), org.nr 556596–6107 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2018, kl. 13 i lokalen Karin Boye på Virdings allé 32 B i Uppsala. Registreringen börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 juni 2018 (avstämningsdagen), och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 juni 2018, under adress AroCell AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala alternativt e-mail till bolagsstamma2018@arocell.com.

Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (dvs. förvara i depå) måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd på avstämningsdagen och eftersom det är en lördag behöver omregistrering således ske senast fredagen den 8 juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 8 juni 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, www.arocell.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 39 427 445 aktier varav 10 752 939 BTA (tecknade betalade aktier). Det totala antalet röster uppgår till 39 427 445.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Beslut om antal styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 10. Val av
  1. Styrelseledamöter och styrelseordförande
  2. Revisorer
 11. Inrättande av valberedning och fastställande av valberedningsinstruktion
 12. Beslut om ändring av bolagsordning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller tecknings-optioner
 14. Stämmans avslutande

 

Huvudsakliga förslag till beslut, (se även punkten Tillhandahållande av handlingar)

Punkt 1 – Val av ordförande av stämman

Valberedningen föreslår att jur.kand. Torbjörn Koivisto ska vara ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ansamlad förlust om 67 641 564 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och inga suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck för tiden till nästa årsstämma. Valberedningen föreslår Claes Post som ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 Fastställande av Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens föreslag är i väsentligt

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget. Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att den lyder;

Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 5 500 000 kronor

Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 55 000 000.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 394 274,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning på 10 procent beräknat mot det nuvarande aktiekapitalet.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 12 och 13 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, presentation av styrelseledamöter samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och på Bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

_____________________

Uppsala i maj 2018

AroCell AB (publ)

Styrelsen

 

2018-05-15 Kallelse till årsstämma 2018 (PDF)

AroCell: Företrädesemissionen i AroCell övertecknad

Företrädesemissionen i AroCell AB (publ) tecknades till cirka 45,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelse. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 procent, varav 85 procent tecknades med företrädesrätt. AroCell tillförs därmed cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Jan Stålemark kommenterar:
”Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AroCells nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AroCell. Det icke-exklusiva licensavtalet med marknadsledaren Roche som nyligen tecknats bekräftar att TK1-koncentration som biomarkör är viktig och bekräftar att AroCell är på rätt väg. Likviden vi nu tillförs från nyemissionen bidrar till att vi kan fortsätta att genomföra vår strategi: klinisk validering, kommersialisering samt licensiering och partnerskap.”

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 10 752 939 aktier. 9 100 227 aktier (cirka 85 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 3 maj 2018. AroCell tillförs därmed cirka 35 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 942 744,50 kronor fördelat på 39 427 445 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av maj 2018.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 9.30.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

AroCell offentliggör ett andra tilläggsprospekt

Styrelsen i AroCell AB (publ) har upprättat ett andra tilläggsprospekt med anledning av offentliggörandet om att Bolaget undertecknat avtal om utlicensiering med Roche Diagnostics (F. Hoffmann-La Roche Ltd) den 24 april 2018. Tilläggsprospektet har idag, den 27 april 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.arocell.com, på Aqurat Fondkommissions webbplats, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Till följd av att tilläggsprospektet tagits fram och registrerats, har investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 2 maj 2018.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Läs mer om Nyemission 2018

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Delårsrapport
1 januari – 31 mars 2018

Väsentliga händelser under perioden

 • AroCell har ingått ett distributörsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea för Sydkorea, Taiwan och Kina.
 • Bolaget har kommit överens med Green Cross Cell att samarbeta kring klinisk utveckling av AroCells TK 210™ och inledande diskussioner med Green Cross Cells kring deras cancerbehandling med reaktiverade T-celler.
 • Nyemissionen har offentliggjorts.
 • Studien” The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?” antogs i mars 2018 och presenteras på AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, i april 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Arocell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden.
 • AroCell tecknar ett icke- exklusivt globalt licensavtal med Roche.

Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (56) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till –3 112 (-4 898) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 137 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning, MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Jan Stålemark, klockan 08:00 CET den 27 april 2018.

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.


VD:s kommentar
Vi är mycket nöjda med att vi tecknat ett globalt icke-exklusivt licensavtal med världens största Biotechbolag F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche). Roche är marknadsledare inom diagnostik och diagnostikdelen har en omsättning på drygt 100 miljarder SEK och en global marknadsandel runt 20%.

Roche kommer att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet thymidin kinas 1 (TK 1) i serum anpassat till Roches helautomatiserade cobas®-system. Roche kommer också att ansvara för klinisk validering av testet före den globala lanseringen på den kapacitets starka cobas®-plattformen.

Utöver licensavtalet avser parterna att inleda ett utvecklingssamarbete och diskussioner förs nu om detaljerna i samarbetet.

Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. Avtalet är konfidentiellt mellan parterna varför inga detaljer om avtalets utformning offentliggörs.

Licensavtalet med Roche bekräftar att TK 1 är en biomarkör som har en stor potential inom cancerdiagnostik och behandling. Enligt vår bedömning torde detta även bidra till att läkemedelsbolag blir mer intresserade av att använda TK 1 som biomarkör vid såväl läkemedelsutveckling som vid kliniska studier.

Värdet av avtalet är svårt att bedöma då det beror på resultaten från den kliniska valideringen samt hur TK 1 svarar mot kliniska behov. Enligt marknadsrapporten, Kalorama Information, 6:e utgåvan 2016, har biomarkörer inom cancerområdet en stor spridning i marknadsvärde. Bland etablerade biomarkörer uppgår marknadsvärdet från någon miljon euro upp till en miljard euro för den mest använda markören, PSA.

Vad TK 1 kommer att få för användning och värde är för tidigt att säga. Det är vår bedömning att det finns flera tillämpningsområden vilket ökar potentialen för en positiv utveckling på sikt. Det tar normalt 3–4 år att utveckla nya biomarkörer för lansering på den här typen av helautomatiska system.

AroCell har genom avtalet med Roche tagit ett stort steg framåt vilket ger nya förutsättningar och möjligheter. Vi kommer att prioritera och fördela resurser mellan våra tre strategiska komponenter, Klinisk validering, Kommersialisering, Licensiering och partnerskap.

För att nå framgång inom våra tre strategiska områden, klinisk validering, kommersialisering och licensiering & partnerskap krävs relevanta resultat från kliniska studier. Detta ökar intresset och motivationen att använda TK 210™ i olika sammanhang.

Roche kommer att ansvara för kliniska validering av de applikationer som ska implementeras på cobas®-plattformen. Våra pågående kliniska studier löper på enligt plan. När postern “The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells” By Jagarlamudi K.K. et al.presenterades på AACR 2018 i Chicago väckte den uppmärksamhet vilket vi hoppas kommer att leda till samarbete med olika cancerforskningscentra.

Vi diskuterar med Green Cross Cell att kliniskt utvärdera TK 210™ tillsammans med den cancerbehandling de har utvecklat. Cancerbehandlingen är baserad på reaktiverade T-celler. Green Cross Cell planerar att använda TK 210™ för att utvärdera patienter inför, under och efter behandling.

Den andra strategiska komponenten är vår kommersialisering. Vår distributör Green Cross Cell kommer att marknadsföra TK 210™ inom cancersjukvård och läkemedelsutveckling i de Sydkorea, Kina, Taiwan och eventuellt Japan. Våra distributörer i USA och i England fortsätter marknadsföra vår produkt på sina respektive marknader.

Vår tredje strategiska komponent licensiering & partnerskap hoppas vi kunna utveckla vidare genom licensiering till andra diagnostik bolag. Vår bedömning är att avtalet med Roche kommer att öka intresset från andra bolag att samverka med oss.

Vi har genom avtalet med Roche och det framtida samarbetet med dem mycket goda förutsättningar att göra TK 1 koncentration till en standard biomarkör inom diagnostik och behandling.

Vi känner oss därför ännu säkrare på vi valt rätt väg och fortsätter med att jobba vidare enligt vår strategi och plan.

Jan Stålemark
VD

 

Intäkter och kostnader januari – mars 2018 (2017) KSEK
Omsättningen för perioden uppgick till 0 (56). Kostnaderna uppgick till 4 182 (4 227). FoU-kostnaderna belastas av avskrivningar av immateriella tillgångar om 1 119 (0). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -3 112 (-4 898). Likvida medel uppgick till per 14 137 vid periodens utgång.

Nyemission
Teckningsperioden startade 26 mars och pågår till och med 26 april. Per 29 mars har 14 147, 25 kronor inbetalts till ett klientmedelskonto. Beloppet motsvara 4 353 aktier.

Väsentliga risker
Finansiella risker
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett sätt som är fördelaktigt för bolagets aktieägare. Ett tillräckligt allvarligt misslyckande i framtida finansiering kan påverka bolagets utveckling och marknadsvärde.

Kommersialiseringsrisker
Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och att det tar längre tid för produkten att nå acceptans. I synnerhet under de tidiga stadierna kan kvantiteten av sålda produkter vara mindre och den tid som krävs för att etablera produkten på marknaden kan vara längre än vad bolaget räknat med i den uppskattade försäljningen.

Valutarisker
Bolagets kostnader är delvis baserade i euro och det innebär att det finns risk för att försvagningen av den svenska kronan mot euron kan leda till ökade kostnader för bolaget. En del av försäljningsintäkterna är i valutor från andra länder vilket innebär att det finns risk för att om kronan förstärks mot andra valutor kan det leda till en minskad vinst för bolaget i svenska kronor.

Dessutom finns det risker förknippade med säkerhet i patent och marknadens bedömning av studier, godkännanden och certifieringar. Att ta hänsyn till riskfaktorer i beslutsprocesser, vid utformningen av rutiner och när dokumentation utarbetas innebär att riskerna utvärderas och deras effekter kan minimeras och i viss mån undvikas.

Aktien
AroCell AB (publ) listades på Nasdaq First North, Stockholm den 30 juni 2016 under AROC.

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 28 674 506 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med svensk lag: Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter
Jan Stålemark VD
jan.stalemark@arocell.com
0706-92 62 06
www.arocell.com

AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE

Finansiell kalender
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-08-31 Delårsrapport 2 – 2018
2018-11-09 Delårsrapport 3 – 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Uppsala 27 april 2018

Styrelsen

 

Per 29 mars har 14 147, 25 kronor inbetalts till ett klientmedelskonto. Beloppet motsvara 4 353 aktier vilket inte beaktats i ovanstående tabell.

Transaktioner med närstående under 2018
Staffan Eriksson, styrelseledamot och en av grundarna av företaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. Ersättning uppgår till 120 000 kr (120 000 kr) vilket har fakturerats av Lena Lindqvist Design AB som ägs av närstående. Inga andra arvoden eller ersättningar utöver styrelsearvoden har utgått till styrelseledamöter.

 

AroCell tecknar globalt licensavtal med Roche

AroCell tecknar globalt licensavtal med Roche som kommer att utveckla diagnostiskt test för förbättrad cancerdiagnos och behandling. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning.

AroCell AB (publ) (First North Stockholm; AROC) meddelar idag att bolaget ingått ett globalt icke-exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics (F. Hoffmann-La Roche Ltd). Roche kommer att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet tymedinkinas 1 (TK 1) i serum anpassat till Roche Diagnostics helautomatiserade cobas®-system. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. Avtalet är konfidentiellt mellan parterna varför inga detaljer om avtalets utformning offentliggörs.

Roche kommer att ansvara för klinisk validering och finansiering av testet före den globala lanseringen av den kapacitetsstarka cobas®-plattformen. Förutom licensavtalet avser parterna att inleda ett utvecklingssamarbete och diskussioner förs nu om detaljerna i samarbetet.

”Vi är mycket stolta över att Roche Diagnostics valt att samarbeta med oss för att vidareutveckla vår teknologi för att mäta koncentration av enzymet TK 1 i serum. Det här är en fantastisk framgång för AroCell som bolag men framför allt för TK 1 som biomarkör inom cancerdiagnostik och behandling”, säger Staffan Eriksson, grundare och forskningschef på AroCell.

Avtalet stärker Roche Diagnostics i deras fortsatta vetenskapliga och tekniska utveckling och dess tillämpning inom onkologi samt på andra områden som fosterdiagnostik och infektionssjukdomar.

Om Thymidine Kinase 1 (TK 1)

Onkologer måste övervaka tumörtillväxten under cancerbehandlingen. AroCell har utvecklat ett test, TK 210™ ELISA för mätning av enzymet TK1, vilket är ett protein som blir förhöjt i blodet vid ökad cellomsättning (celltillväxt och -död) i patienten. En malign tumör har hög cellomsättning och enzymet TK1 läcker då ut i blodet. Ett test för mätning av TK1 har därför ett stort potentiellt kliniskt värde.

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:
Jan Stålemark, VD.
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8.59.

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.
För mer information, se www.arocell.com.

Ladda ner som PDF

 

AroCell offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i AroCell AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande om pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostiskbolag som offentliggjordes den 6 april 2018. Tilläggsprospektet har idag, den 17 april 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.arocell.com, på Aqurat Fondkommissions webbplats, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Till följd av att tilläggsprospektet tagits fram och registrerats, har investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 19 april 2018.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Ladda ner Tilläggsprospekt (PDF)

Ladda ner Pressmeddelandet (PDF)

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

AroCell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

AroCell AB (publ) kan idag meddela att bolaget för förhandlingar om utlicensiering till ett stort diagnostikbolag (”Licenstagaren”). Licenstagaren ska utveckla ett test, anpassat till Licenstagaren, för att mäta koncentration av thymidine kinase 1 (TK 1) i serum baserat på AroCells patenterade teknologi.

Parterna har idag nått överenskommelse om de väsentliga detaljerna för ett licensavtal, som bland annat avses innehålla att AroCell ska erhålla royaltyintäkter från framtida försäljning. Överenskommelsen är villkorad av att parterna ingår ett slutgiltigt, detaljerat licensavtal. Parterna har även för avsikt att inleda ett utvecklingssamarbete. AroCell bedömer att ovanstående förändrar den tidigare kommunicerade kommersiella potentialen för AroCell och väljer därför att meddela marknaden om händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och kommer inom kort att lämnas in till Finansinspektionen. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden till den 26 april 2018 (tidigare 11 april 2018).

Förlängningen innebär följande förändringar i tidsplanen i den pågående företrädesemissionen:

 • Teckningstid: 26 mars – 26 april 2018.
 • Handel med teckningsrätter kommer att pågå på Nasdaq First North till och med den 24 april 2018.
 • Handel med BTA kommer att pågå på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas, med anledning av förlängningen, ske omkring mitten av maj.

Styrelsen i AroCell förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga teckningsperioden. Eventuell ytterligare förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast 26 april 2018.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 08.15.

Ladda ner som PDF

 

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Idag inleds teckningstiden i AroCell ABs (publ) företrädesemission om cirka 35 MSEK

Idag den 26 mars 2018 inleds teckningsperioden för AroCells företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AroCell initialt cirka 35 MSEK före emissionskostnader. AroCell har erhållit teckningsförbindelse om cirka 0,6 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 25,6 MSEK, motsvarande 75 procent av emissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

AroCells VD kommenterar:
”2017 har varit ett händelserikt år. Vi har börjat försäljningen av TK 210 ELISA-testet och vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde. Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden. Vi har under året haft samtal med potentiella framtida globala partners verksamma inom IVD (in vitro-diagnostik). Vår ambition 2018 är att fortsätta driva den strategi vi fastlagt i syfte att skapa en långsiktig närvaro i fler marknadssegment.

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™ ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och uppföljning av patienter. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis. Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™ ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas mer och mer via dessa kanaler. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan under 2018 och att den inledande försäljningen vi haft hittills kommer att öka successivt. Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.

Tack vare ett målmedvetet arbete och resultaten från våra kliniska studier har IVD-bolag börjat visa ett ökat intresse för TK 1 som biomarkör den senaste tiden. Vår ambition är att under 2018 utveckla samarbetet med flera IVD-bolag och att teckna samarbetsavtal. Vi har all anledning att se positivt på framtiden med alla de möjligheter vi skapar med TK 210™ ELISA. Det är exceptionellt att ha en biomarkör med så många möjligheter och brett användningsområde. Vi känner stor tillförsikt inför 2018 och kommer att jobba vidare med att tydliggöra och implementera vår strategi.”

Erbjudande i sammandrag 

 • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
 • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 var aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Avstämningsdag var den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2018.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
 • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
 • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
 • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
 • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

 

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

2018-03-26 Idag inleds teckningstiden (PDF)

AroCell offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen för AroCell AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 12 mars 2018. Prospektet har i dag, den 20 mars 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.arocell.com). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
 • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Avstämningsdag är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2018.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
 • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
 • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
 • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
 • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtagande

AroCell har ingått avtal om teckningsåtagande om cirka 0,6 MSEK och avtal om emissionsgaranti motsvarande cirka 25,6 MSEK, innebärande att tecknings- och garantiåtagandena totalt uppgår till 75 procent av Nyemissionen. Garanternas och teckningsåtagarens betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet har ställts för åtagandena.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 17.15.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

 

AroCell beslutar om en företrädesemission om cirka 35 MSEK (säkerställd/garanterad till 75 %) i syfte att tillföra kapital för klinisk validering, kommersialisering samt licensiering och partnerskap

Styrelsen i AroCell AB (publ) (”AroCell”) beslutade den 12 mars 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 10 752 939 aktier. Vid full teckning ger emissionen AroCell ett tillskott på cirka 35 MSEK före emissionskostnader. AroCell har erhållit teckningsförbindelse och emissionsgarantier motsvarande cirka 75 procent av emissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

VD Jan Stålemark kommenterar
”2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland annat bolagets långsiktiga strategi för att bygga framtida värde. Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden.

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™ ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och uppföljning av patienter. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen för att nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används genom hela utvecklingsprocessen fram till klinisk praxis. Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™ ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas mer och mer via dessa kanaler.

Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan under 2018. Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.

Baserat på resultaten som genererats från våra kliniska och experimentella studier kan vi nu bygga affärsrelationer med större partners inom läkemedelsutveckling. AroCells ambition är att under 2018 utveckla samarbetet med ett eller flera IVD-bolag samt att teckna samarbetsavtal.”

Motiv
AroCell genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 35 MSEK, före emissionskostnader. AroCell har för avsikt att använda emissionslikviden för genomförande av Bolagets strategi som bygger på tre områden:

 • Klinisk validering
 • Kommersialisering
 • Licensiering och partnerskap

Teckningsförbindelse och emissionsgarantier
Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 75 procent genom teckningsförbindelse om cirka 0,6 MSEK från nuvarande ägare Olle Stenfors och garantiåtaganden om cirka 25,6 MSEK från Göran Månsson, FormueNord Markedneutral, Olle Stenfors, Modelio Equity, Navitex Trading och Gerhard Dal. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 26,2 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 26 mars – 11 april 2018.
 • Teckningskurs: Tre (3) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Courtage utgår ej.
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Avstämningsdag är den 21 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2018.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från den 26 mars 2018 till och med den 9 april 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av maj.
 • Antal aktier i erbjudandet omfattar 10 752 939
 • Antal aktier innan emission uppgår till 28 674 506
 • AroCells värdering: 93,2 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
 • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garantiåtaganden kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706–926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. [8.30].

 

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

2018-03-12 Beslut om företrädesemission (PDF)

 

AroCell Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2017

AroCell AB (publ)

Rapportperiod 1 oktober – 31 december 2017

 • Första resultaten i Promix studien presenterade på ESMO Asia i Singapore
 • Studier med mycket goda resultat på tillämpningar i Cellkultur har presenterats
 • Distributions avtal tecknat med distributör i UK
 • Nettoomsättningen uppgick till 209 (9) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -5 757 (-1 835) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -5 761 (-1 840) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,06) SEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till -2 947 (-6 169) KSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 249 KSEK

Årsrapport 1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 502 (54) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -17 266 (-9 229) KSEK
 • Förlust efter finansiella poster uppgick till -17 270 (-9 235) KSEK
 • Kassaflöde för perioden uppgick till –15 603 (-16 850) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (-0,32) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 249 KSEK

Väsentliga händelser efter perioden

 • Distributionsavtal tecknat med Green Cross Cell som distributör i Sydkorea. Avtalet omfattar även Taiwan och Kina.

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning, MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Jan Stålemark, klockan 08:25 CET den 22 februari 2018.

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten.
AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

VD:s KOMMENTAR
2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat hårt med flera viktiga frågor för att tydliggöra vår affär inför framtiden. Detta innefattar bland annat bolagets långsiktiga strategi för att nå ut till olika marknadssegment. Nyligen tecknade vi ett distributionsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea vilket är en viktig milstolpe för oss på den asiatiska marknaden. Vi har under året haft samtal med potentiella framtida globala partners verksamma inom IVD (in vitro diagnostik). Vår ambition 2018 är att fortsätta driva den strategi vi lagt i syfte att skapa en långsiktig närvaro i fler marknadssegment.

 

Vår strategi

Vår strategi bygger på aktiviteter inom tre områden för att bygga framtida värde:

 • Klinisk validering
 • Kommersialisering
 • Licensiering och partnerskap

Klinisk validering

Klinisk validering är grunden för vår framgång och skapar förutsättningarna för de två andra delarna. På kort sikt kan det stimulera nya kunder att köpa TK 210 ELISA-testet till exempel läkemedelsbolag för läkemedelsutveckling och kliniska studier. På medellång och lång sikt ger resultaten från våra studier bevis för nya tillämpningar av biomarkören TK1. Det är viktigt att beskriva hur resultaten av vårt test ska tolkas och användas i olika sammanhang. Vi fortsätter investera i de studier som pågår och har också för avsikt att investera i flera nya studier.

Kommersialisering

Att mäta koncentrationen av TK 1 i olika sammanhang ger möjlighet för till exempel läkemedelsutvecklare och forskare att använda vår biomarkör för att optimera utvecklingen av nya läkemedelskandidater och behandlingsmetoder. Genom att komma in tidigt i läkemedelsbolagens utvecklingsfas kommer vår biomarkör att användas under hela utvecklingsfasen och kommer dessutom att ha stor potential att användas i klinisk praxis när läkemedlet eller behandlingsmetoden når marknaden.

Vi marknadsför AroCell, och vår produkt TK210™ ELISA på mässor, utställningar, webinars, på vår och andras webbplatser och via distributörer på olika marknader. Genom detta får vi uppmärksamhet och utrymme att förklara värdet av TK 210™. Vetenskapliga studier och publicerade resultat från den kliniska valideringen stärker vårt budskap.

Licensiering och partnerskap

För att göra vår biomarkör tillgänglig i stor skala måste vi etablera samarbete med IVD-bolag. Med inkluderingen av de antikroppar Arocell erbjuder på en plattform från ett IVD-bolag, som har en stor installerad bas med automatiserade plattformar och bred kundbas, blir varje analys av TK 1 billigare och logistiskt enklare. Detta kommer att stimulera användningen kliniskt. Det kommer även att förbättra möjligheten till nya kliniska studier på fler sjukdomar och situationer än vi har idag.

För att fånga IVD-bolagens intresse måste vår biomarkör uppfylla vissa grund-läggande krav; så som att ge svar på en klinisk frågeställning, gärna inom ett indikationsområde med stor efterfrågan från patienter och betalande sjukvårds-system. Genomförandet av våra kliniska studier och marknadsföringsinsatser tillsammans med våra investeringar i etablerade samarbeten med partners inom läkemedelsutveckling och in vitro diagnostik leder till att vi steg för steg förbättrar förutsättningarna för att lyckas i denna ambition.

Våra framsteg hittills

Cellkultur och djurmodeller är viktiga för att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Vi har visat att testet fungerar för mätning av TK1 både i cellkultur och i djurmodeller. Detta gör det möjligt för forskare att använda TK210 ELISA-testet redan vid utprovning av nya preparat innan försök i djurmodeller, dvs mycket tidigt i utvecklingskedjan, för att utvärdera effekterna av nya läkemedelskandidater. Kiran Kumar Jagarlamudi, PhD och Research Manager på AroCell, har presenterat resultat på vetenskapliga kongresser som vi tidigare rapporterat. Vi märker nu ett ökat intresse för användning av TK210™ ELISA i tidig forskning och utveckling av nya läkemedel.

De första resultaten i PROMIX har presenterats på ESMO Asia i november 2017. Resultaten visar att en stegring av TK 1 i blod direkt efter behandling med cellgifter förutsäger hur tumörstorleken ändras som en följd av behandlingen. Detta indikerar att vi kan få ett tidigt svar på behandlingens effektivitet genom att använda TK 210™ ELISA. Vi förväntar oss att ytterligare resultat från PROMIX-studien presenteras under 2018.

Våra ambitioner för framtiden

Våra fortsatta kliniska studier fokuseras nu på färre tumörsjukdomar men med fler patienter och ofta i kombination med andra biomarkörer för att klargöra hur TK 210™ ELISA bäst kan användas för att optimera behandling och uppföljning av patienter.

Detta ger möjligheter till tidiga intäkter, mindre inledningsvis men större på sikt i takt med att fler studier startar och större intäkter när läkemedlen som blir godkända också används i klinisk praxis med TK 210™ som biomarkör.

Vi kommer också att intensifiera marknadsföringen för att nå nya kunder och användare. Framför allt kommer vi att fokusera på att medverka tidigt i processen för läkemedelsutveckling. Om TK 210™ används tidigt ger det stor möjlighet för AroCell eftersom det ökar chanserna att TK 210™ används genom hela utvecklings-processen fram till klinisk praxis.

Vi kommer inom en snar framtid att investera mer i digital marknadsföring och distribution av vår biomarkör TK 210™ ELISA. Vår produkt passar bra för internetbaserad marknadsföring och distribution, och våra produkter efterfrågas mer och mer via dessa kanaler. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge resultat redan under 2018.

Baserat på resultaten som genererats från våra kliniska och experimentella studier kan vi nu bygga affärsrelationer med större partners inom läkemedelsutveckling och in vitro diagnostik. Ett exempel på detta och ett första steg är samarbetet med Green Cross Cell i Sydkorea (GCC). Med GCC kommer vi att samarbeta både inom klinisk utveckling och marknadsföring på flera marknader i Asien. Eftersom GCC dessutom planerar att lansera sina terapiprodukter på flera marknader i världen, till exempel i USA, räknar vi med att TK 210™ ELISA kommer att säljas tillsammans med GCCs terapiprodukter som en biomarkör. Detta skulle i många avseenden vara ett genombrott för AroCell.

Tack vare ett målmedvetet arbete och resultaten från våra kliniska studier har även IVD-bolag börjat visa ett ökat intresse för TK1 som biomarkör den senaste tiden. Vår ambition är att under 2018 utveckla samarbetet med ett eller flera IVD-bolag och att teckna samarbetsavtal.

Vi har all anledning att se positivt på framtiden med alla de möjligheter som vi skapar med TK 210™ ELISA. Det är exceptionellt att ha en biomarkör med så många möjligheter och brett användningsområde. Vi känner stor tillförsikt inför 2018 och kommer att jobba vidare med att tydliggöra och implementera vår strategi.

Jan Stålemark
VD
 

 

Intäkter och kostnader oktober – december 2017 (2016) KSEK

Omsättningen för perioden uppgick till 209 (9). Kostnaderna uppgick till 5 966 (1 844). Med hänsyn till kapitalisering av FoU uppgick totala kostnader för samma period under 2016 till 4 131. Då produkten är färdigutvecklad och CE-märkt kapitaliseras inte FoU-kostnader längre. FoU-kostnaderna belastas av avskrivningar av immateriella tillgångar om 1 119 (0). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -2 947 (-6 169). Likvida medel uppgick per slutet av perioden till 17 249.

Intäkter och kostnader januari – december 2017 (2016) KSEK

Omsättningen för perioden uppgick till 502 (54). Kostnaderna uppgick till 17 768 (9 283). Med hänsyn till kapitalisering av FoU uppgick totala kostnader för samma period under 2016 till 18 965. Då produkten är färdigutvecklad och CE-märkt kapitaliseras inte FoU-kostnader längre. FoU-kostnaderna belastas av avskrivningar av immateriella tillgångar om 2 237 (0). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -15 603 (-16 850). Likvida medel uppgick per slutet av perioden till 17 249.

Väsentliga risker

Finansiella risker
AroCells verksamhet bygger på extern finansiering. Hittills har bolaget lyckats bra med finansieringen, men det finns inga garantier för att det i framtiden kan ske på ett sätt som är fördelaktigt för bolagets aktieägare. Ett tillräckligt allvarligt misslyckande i framtida finansiering kan påverka bolagets utveckling och marknadsvärde.

Kommersialiseringsrisker
Det finns alltid en risk att de produkter som AroCell utvecklat inte får det positiva mottagande på marknaden som förväntats och att det tar längre tid för produkten att nå acceptans. I synnerhet under de tidiga stadierna kan kvantiteten av sålda produkter vara mindre och den tid som krävs för att etablera produkten på marknaden kan vara längre än vad bolaget räknat med i den uppskattade försäljningen.

Valutarisker
Bolagets kostnader är delvis baserade i euro och det innebär att det finns risk för att försvagningen av den svenska kronan mot euron kan leda till ökade kostnader för bolaget. En del av försäljningsintäkterna är i valutor från andra länder vilket innebär att det finns risk för att om kronan förstärks mot andra valutor kan det leda till en minskad vinst för bolaget i svenska kronor.

Dessutom finns det risker förknippade med säkerhet i patent och marknadens bedömning av studier, godkännanden och certifieringar. Att ta hänsyn till riskfaktorer i beslutsprocesser, vid utformningen av rutiner och när dokumentation utarbetas innebär att riskerna utvärderas och deras effekter kan minimeras och i viss mån undvikas.

Aktien
AroCell AB (publ) listades på Nasdaq First North, Stockholm den 30 juni 2016 under AROC.

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier till 28 674 506 stycken (kvotvärde 0,10 kronor).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med svensk lag: Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Granskning av rapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktuppgifter
Jan Stålemark VD
jan.stalemark@arocell.com
0706-92 62 06

AroCell AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA
SVERIGE

www.arocell.com

 

Finansiell kalender
2018-04-27 Delårsrapport 1 – 2018
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-08-31 Delårsrapport 2 – 2018
2018-11-09 Delårsrapport 3 – 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018

Uppsala 22 februari 2018

Styrelsen

 

 

 

AroCell Delårsrapport oktober – december 2017 (PDF)

AroCell på den asiatiska marknaden

Som uppföljning till pressmeddelandet 22 november om att AroCell och Green Cross Cell tecknat en avsiktsförklaring har partnerna ingått distributionsavtal för Sydkorea, Taiwan och Kina. Förutom dessa marknader kan avtal komma att tecknas även för Japan. Green Cross Cell har exklusiv distributionsrätt på den Sydkoreanska marknaden.

Befolkningen i Sydkorea uppgår till drygt 50 miljoner, Taiwan har runt 25 miljoner invånare och den kinesiska befolkningen uppgår till 1,4 miljarder invånare. –”Avtalet med Green Cross Cell ger oss möjlighet att börja bearbeta en mycket stor och expansiv marknad” säger Jan Stålemark, vd på AroCell.

AroCell arbetar med tre strategiska komponenter:

 • Klinisk validering
 • Kommersialisering
 • Partnering & Licensiering

Samarbetet med Green Cross Cell ligger i linje med de två första av våra tre strategiska komponenter.

Den första strategiska komponenten är klinisk validering. Green Cross Cell kommer att använda och kliniskt validera TK 210™ tillsammans med den cancerbehandling de har utvecklat. Cancerbehandlingen är baserad på reaktiverade T-celler. Green Cross Cell kommer att använda TK 210™ för att utvärdera patienter inför, under och efter behandling. Idag används Green Cross Cells behandling för bland annat lever-, mag-tarm- och glioblastomcancer.

Den andra strategiska komponenten är vår kommersialisering. Green Cross Cell kommer att marknadsföra TK 210™ för andra användningsområden inom cancersjukvård och läkemedels-utveckling i de länder avtalet omfattar. -”Med AroCells moderna TK 210™ ELISA kan vi framgångsrikt bearbeta marknaderna i Sydkorea, Kina, Taiwan och förhoppningsvis inom kort även Japan” säger Dr Lee, CEO på Green Cross Cell.

Green Cross Cells terapi är modern, effektiv och väl lämpad att använda tillsammans med vår TK 210™ ELISA. Green Cross Cell söker godkännande för sin cancerterapi i flera länder vilket är positivt och ger nya möjligheter för AroCell, ”säger Jan Stålemark, CEO på AroCell.