News


Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2017

Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2017

Vid dagens årsstämma i AroCell AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per den 31 december 2016.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad förlust om 51 544 162 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarfirhet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter.
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 150 000 kronor och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Årsstämman omvalde Staffan Eriksson, Carl Blomqvist och Christine Tadgell samt nyvalde Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck. Stämman valde Claes Post till ordförande.

Revisor
Till revisorer omvaldes Ernst & Young AB till revisorer med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor. Det beslöts att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade att komplettera bolagsordningens verksamhetsparagraf så att det lyder ”Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av produkter samt därmed förenlig verksamhet.”

Personaloptionsprogram 2017/2020
Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram 2017/2020. Det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för AroCells vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i AroCell AB (publ). Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i AroCell.

Maximalt kan 575 000 aktier nyemitteras vilket medför en utspädning på ca två procent. VD kan tilldelas 30 procent CFO kan tilldelas 15 procent, övriga anställda 15 procent samt 40 procent sparas för nya medarbetare. Tilldelning sker vid tre olika tillfällen och med en tredjedel av maximal tilldelning per gång. Tilldelningen är vederlagsfri. Lösenpriset är 6,76 kronor och personaloptionerna kan utövas för att teckna aktier i bolaget under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.

För att säkra personaloptionsprogrammet beslöts om en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag vidare beslutades att överlåtelse av teckningsoptioner eller i aktier i AroCell AB (publ) till anställda för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2017/2020.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Vidare beslutades om ett bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

This information is information that AroCell is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through Ann Hammarstrand, at 18.30 CET on 18 May 2017.

About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the speed of cell turnover. A tumor has high cell turnover (speed of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategy. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,600 shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.

Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2017 (PDF)

AroCell AB (publ) Interim report for period 1 January – 31 March 2017

 

AroCell AB (publ)

Interim report for period 1 January – 31 March 2017

 • Net sales were 56 (0) KSEK
 • Loss after financial items was – 4,225 (- 2,842) KSEK
 • Earnings per share were -0.15 (-0.10) SEK
 • Cash flow from operating activities was -4,898 (-1,272) KSEK
 • Cash flow from investing activities was 0 (-3,220) KSEK

This information is information that AroCell is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through Jan Stålemark, at 08:25 CET on 11 May 2017.

 About AroCell
AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the speed of cell turnover. A tumor has high cell turnover (speed of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategy. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,600 shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.

 

Significant events during the reporting period

 • A scientific poster showing the correlation between TK 210 ELISA and Prostate Health Index (PHI) was accepted by AARC, American Association of Cancer Research.
 • AroCell participated at the World Biomarker Congress in Manchester, UK in February.
 • A webinar entitled “Improved Monitoring of Tumor Growth with a Novel Serum Proliferation Biomarker” was held on March 23rd, with 135 participants from both industry and academia.

 

Significant events after the reporting period

 • AroCell attended the AACR congress in Washington, DC together with its distribution partner Eagle Biosciences.
 • The Biomarker and World Congress in Philadelphia on May 2-4.

Comments by CEO Jan Stålemark

A key priority for Arocell in 2017 is to ensure that we have a strong strategic framework in place to maintain focus for our activities and drive commercial growth. We have identified key areas where we will focus on moving forward which include elements to support both the commercial and clinical strategies.

Our commercial activities have increased significantly during the last period. We have seen a very positive response to our diverse marketing activities. These activities have generated significant interest in our product, providing plenty of contacts and leads for us to follow up on. We are thereby now able to make advances in commercializing our CE-marked TK 210 ELISA kit into the clinical research market.

The clinical validation is a key focus to ensure customer acceptance for long term growth. We have made good progress in the clinical development plans and expect to be presenting preliminary and interesting results soon. The Swedish Promix multicentre study has been analysed and publication is planned. Both our prospective studies, Sarcoma at Helsinki hospital and Prostate cancer at the South Hospital in Stockholm are on plan and expected to be completed by the end of 2018. We have also completed the analysis of the biobank samples in the U-CAN study in Uppsala. The remaining work is to get the results analysed in correlation to the patient records which will be done by the clinicians at Uppsala Academic Hospital. This is key to our strategy in obtaining clinical acceptance through clinical validation, in order to introduce our product to the global in vitro diagnostic market.

As prostate cancer is a key component in our clinical development program, it is essential to communicate the results to the medical community. A scientific poster was presented at the AARC, American Association of Cancer Research. It shows significant correlation between results by TK 210 ELISA and Prostate Health Index (PHI), a new index to determine patient status for individuals with suspected or confirmed prostate cancer. The study compare AroCell’s TK 210 ELISA test with other commonly used test methods such as PSA, free PSA, pro PSA and PHI in men with pre-cancerous conditions and confirmed prostate cancer indicates that AroCell’s TK 210 ELISA test provides valuable clinical information.

We have the only CE-marked kit on the market that measures concentrations of TK 1 protein in serum from a simple blood test based on the global standardized ELISA format. Our product’s uniqueness has generated interest well above our expectations during meetings with potential customers from the research and medical communities at trade shows and conferences. This will be a strong basis to find new partners and markets in 2017.

With a robust product, commercially available and with an increased customer interest, we are now putting full efforts behind our plans for launching the TK 210 ELISA kit into the clinical research market as well as the ongoing clinical development program.

Jan Stålemark

CEO

 For the full interim report please see the enclosed pdf:
AroCell Q 1 2017 report FINAL

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AROCELL AB (PUBL)

Aktieägarna i AroCell AB (publ), org. nr. 556596-6107 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017, kl. 15 i lokalen Karin Boye på Virdings allé 32B i Uppsala. Registreringen börjar 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

 

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen dn 12 maj 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast 16.00 fredagen den 12 maj 2017, under adress AroCell AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala alternativt e-mail till bolagsstämma2017@arocell.com.

 

Se bif pressmeddelande i pdf för mera information:

Kallelse till årsstämma 2017 AroCell AB (Publ) final, april 13

 

AroCell research poster on prostate cancer has been accepted by American Association for Cancer Research (AARC)

AroCell AB (publ) announces today that a research poster submitted by Kiran Kumar J et al entitled ”The AroCell TK 210 ELISA may complement Pro PSA and the Prostate Health Index in differentiating pre-cancerous and cancerous conditions in prostate cancer” was accepted by the AARC for presentation at their annual meeting in April 2017.

The purpose of this study was to compare the AroCell TK 210 ELISA with PSA, free PSA, pro PSA and PHI (prostate health index) in men with pre-cancerous conditions and patients with confirmed prostate cancer.

Serum samples from 94 patients with known PSA values for prostate cancer were collected by the University Medical Centre, Ljubljana. Overall, the AroCell TK 210 ELISA showed significant correlation with PHI (r=032, P=0.0017) and pro PSA (r021 P=0.044) but not with free PSA or PSA.

CEO Jan Stålemark states “We are delighted that this preliminary study demonstrates that serum TK1 assayed with AroCell TK 210 ELISA can differentiate between pre-cancerous conditions and prostate cancer patients with a similar accuracy to that of pro PSA.  Further clinical studies will establish the capacity of AroCell TK 210 ELISA to complement pro PSA and PHI in distinguishing between pre-cancerous and prostate cancer, potentially providing another tool in prostate cancer management”.

 

For additional information:
Jan Stålemark, CEO
AroCell AB (publ)
Tel: +46(0)706926206
info@arocell.com
www.arocell.com

 

This information is information that AroCell is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through Jan Stålemark, at 11:45 CET on 24 January 2017.

 

About AroCell
AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell’s new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the speed of cell turnover. A tumor has high cell turnover (speed of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategy. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,600 shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.

AroCell Press Release Jan 24, 2017