Articles of association

Org. No. 556596-6107
Adopted at the AGM 06 May 2021.

(Available in Swedish only)

§ 1 Firma

Bolagets firma är AroCell AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos och behandling och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer utses på årsstämman. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn/revisorerna.
 9. Val till styrelsen samt av revisor/er.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Anmälan till stämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.